Eduklub

Archiv štítku: Výuka matematiky

Využití online zdrojů ve výuce může být mimořádně efektivní způsob, jak rozšířit a obohatit vzdělávací proces. Práce s on-line zdroji hraje významnou roli nejen jako zdroj poznatků pro výuku daného předměte, ale také jako podpora digitální gramotnosti. Při práci s on-line zdroji je důležité rozvíjet kritické myšlení žáků, tedy hodnotit kvalitu a věrohodnost zdroje a poskytovaných informací. (více viz https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/120/JAK-ROZPOZNAT-VEROHODNOST-RELEVANCI-SPOLEHLIVOST-INFORMACI-A-INFORMACNICH-PRAMENU.html) Jako zdroj informací lze použít nejen vědecké či statistické databáze, portály přímo zaměřené na výuku (Mediawiki či EMA), ale i portály, se kterými žáci běžně pracují, jako je wikipedie či youtube. Zájemcům o problematiku doporučujeme následující článek z portálu RVP: https://clanky.rvp.cz/clanek/23167/DIGCOMPEDU-2.1:-VYBER-DIGITALNICH-ZDROJU.html A následující článek na wikipedii:https://cs.wikipedia.org/wiki/Otev%C5%99en%C3%A9_vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD_zdroje

Zajímavou výstavu spojenou s matematikou nalezneme i kousek za našimi hranicemi. Hostí jí Technické sbírky Drážďany (Technische Sammlungen Dresden). Konkrétně je této výstavě vyhrazeno celé čtvrté patro budovy a díky spolupráci univerzit jsou všechny exponáty popsány nejen německy, ale také anglicky a především česky. Technické sbírky v Drážďaněch nejsou ale jen muzeem, ale jsou současně i vědeckým centrem, které kromě výstav pořádá i vzdělávací programy. Co vše na výstavě Matematická dobrodružná země nalezneme? Vzhledem k tomu, že výstava je rozmístěna v několika velkých sálech, není možné představit všechny exponáty. Zaměříme se tedy alespoň na některé. Úvodem je ale vhodné poznamenat, že naprostá většina exponátů je interaktivních, tedy umožňujících manipulaci a experimentování. V některých případech se jedná o úkoly, které si mohou návštevníci splnit, jindy zase o ukázky, které musí návštěvník rozpohybovat. Ale pojďme již k představení vybraných exponátů, které nás během návštěvy zaujaly. Parabolu známe především jako graf kvadratické funkce,…

Čtěte více

Publikace Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání s podtitulem metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální výchovy je unikátním počinem skupiny šestnácti československých didaktiků přírodovědných předmětů. Takto široký a názorově i oborově velmi rozmanitý tým se pod vedením docentky Kateřiny Jančaříkové rozhodl pracovat na společné publikaci, jejímž cílem je poskytnou metodickou podporu učitelům a lektorům výše zmiňovaných předmětů. Co v knize naleznete? Jak již název napovídá, autoři publikace vybrali 20 didaktický zásad, které považují za důležité pro kvalitní vedení výuky a ke každé z nich, kromě teoretického vymezení, doplnili také konkrétní příklady uplatnění ze svých oborů. Ukazuje se, že koncept didaktických zásad není mrtvým a překonaným, ale může být vhodným nástrojem pro plánování a hodnocení výuky. Autoři v úvodu ke své knize uvádějí: “Všichni učitelé chtějí „učit správně“. Někteří méně zkušení učitelé možná tápou, co to přesně znamená. Ti zkušenější to dokážou mnohdy docela dobře…

Čtěte více

Exkurze jsou důležitou součástí vzdělávání. Možnost vyjet se žáky na nějaké zajímavé místo a dozvědět se něco nového je jistě velmi zajímavá. Naším cílem je představit několik míst, kam můžete vyrazit za matematikou. Pravděpodobně většina z vás již někdy slyšela o IQLandii. Tato expozice je primárně zaměřena na vědu a techniku. Od 2. 2. 2022 ke však v IQ Landii otevřena nová expozice, která se věnuje výhradně matematice. Expozici jsme měli možnost si prohlédnou ještě před jejím otevřením a rozhodně ji můžeme doporučit. Expozice je primárně určena pro žáky 4. – 9. třídy a je rozdělena do následujících sekcí: Pokud se do IQ Landie na expozici MatematikUm vydáte, doporučujeme pracovní listy, které IQ Landia pro školy připravila. Listy jsou děleny podle ročníku. K dispozici jsou dva listy pro žáky čtvrtých tříd: Od šestého ročníku se pak pracovní listy dělí nejen podle ročníku, ale i podle tématu na listy zaměřené na…

Čtěte více

Při výuce s využitím ICT je velmi důležité, aby se žáci seznamovali nejen výhodami ICT technologií, ale také si uvědomovali jejich limity. Toto pravidlo je naprosto univerzální a lze ho uplatnit ve všech oblastech, ve kterých ICT využíváme. V tomto článku si představíme jednu aktivitu, která představuje jeden z limitů ICT a to na příkladu z matematiky. Úloha se vztahuje k matematice a seznamuje žáky s omezení zobrazované oblasti. Pokud v matematice pracujeme s rovinou, ať již v planimetrie nebo při práci s funkcemi, vždy máme zobrazenu jen její část. Je poměrně zřejmé, že když je rovina nekonečná, nemůžeme ji zobrazit na obrazovku, která má jen konečnou plochu. Přesto mají žáci často tendenci vycházet při řešení jen z té části roviny, kterou aktuálně vidí na obrázku. Pokud funkce je na příklad funkce na zobrazeném intervalu rostoucí, tak říci, že je rostoucí, nebo když se dvě přímky neprotínají na vyobrazené ploše, tak usoudit, že jsou rovnoběžné. Takové…

Čtěte více

Řešení problémových úloh předpokládá (de)kódování informací a jejich správnou organizaci Psychologické výzkumy srovnávající řešení problémů experty a začátečníky ukazují, že úspěšné řešení problémů závisí významně na kvalitě struktur konkrétních oborových vědomostí. To je v rozporu s dřívějšími názory, které kladly velký důraz na osvojení na obsahu nezávislých technik řešení problémů (kompetence).   Již Minsky a Papert (1974), po nich Glaser (1983) a Sternberg (1985) nebo Fayol (1990) opouštějí jednostranný důraz na obecnou schopnost reflexe ve prospěch důrazu na strukturu dostatečně dobře osvojených vědomostí, ze kterých se vynořuje nebo vyrůstá schopnost řešit komplexnější kognitivní úlohy.  Minsky a Papert pracují s pojmem „bazální vědomosti“, a ukazují, že při práci se začátečníky se učitelé mají zaměřit na upevnění těchto bazálních vědomostí, protože pokroky žáků směrem k řešení komplexnějších úloh jsou výsledkem kvalitního vyjadřování, rozpoznávání a užívání konkrétních poznatků: „není totiž vůbec zřejmé, že inteligentní lidé se vyznačují především vyšší kvalitou nějaké obecné metody myšlení (reasonning).  Kvalita jejich inteligence…

Čtěte více

Na Edufóru se objevil poměrně zajímavý dotaz spojený s tím, jak zobrazit vrchol paraboly, která je grafem kvadratické funkce. Myslím, že tato otázka si zaslouží trochu více pozornosti, proto ji věnuji tento samostatný článek. Nejprve se budu věnovat tomu, k čemu je sledovat “vrchol” vlastně dobré a následně proč funguje trik, který je v diskuzi popsán.Kvadratická funkce je dána předpisem f(x)=ax²+bx+c. Pokud je a nenulové, je grafem funkce parabola. Nyní se podívejme, jaký vliv mají jednotlivé parametry a,b,c na tvar a umístění této paraboly. Nejjednodušší způsob, jak s těmito paratry experimentovat, je vytvořit si danou funkci v programu GeoGebra a ke všem třem parametrům si udělat posuvník. Nyní můžeme začít experimentovat. Co se žáci běžně učí? Pokud měníme parametr c, tvar paraboly se nemění a její poloha se pohybuje nahoru a dolu ve směru osy y. Pokud měníme parametr a, mění se tvar paraboly. Stává se “užší” či “širší” a…

Čtěte více

Mezi jednu z moderních forem výuky patří skupinová výuka. Jedná se o nástroj, který umožňuje aktivizovat většinu žáků ve třídě a zapojit je do diskuze. Při zavádění skupinové výuky musí učitel řešit celou řadu otázek – jak vytvořit skupiny, jak naplánovat jednotlivé aktivity, kolik času aktivitám věnovat. Jedním z nástrojů, který učitelům tuto činnost v hodinách matematiky na střední škole usnadňuje, je program Techambition. V této aplikaci jsou pomocí nástrojů umělé inteligence plánovány skupinové aktivity, včetně rozdělení studentů do týmů, dle jejich přístupů k řešení problémů. Výzkum realizovaný na PedF UK (E-learning and classroom learning activities) ukázal, že využívání skupinových aktivit velmi pozitivně přispívá nejen ke zvýšení aktivity žáků, ale velmi pozitivně ovlivňuje i jejich domácí přípravu. Žáci, kteří v hodinách pracovali skupinově, vypracovávali v systému dvakrát více dobrovolných úkolů, než žáci ze tříd, kde nebyly nástroje pro skupinovou výuku využívány.Pokud se chcete o skupinové výuce v aplikaci Techambition dozvědět…

Čtěte více

Sdílíme typ na velmi zajímavou aplikaci, která procvičí logické myšlení a současně seznámí žáky s principy, které následně využijí při řešení lineárních rovnic a jejich soustav. Zdarma dostupná aplikace SolveMe Mobiles nabízí nejen více než 150 problémových úloh, ale dává učitelům i možnost navrhovat vlastní úlohy, včetně jejich tisku jako pracovních sešitů. Nebojte se s aplikací experimentovat a zadat žákům soutěž, komu se podaří vyřešit více hádanek. Uvidíte, že i poměrně náročné problémy dokáží brzo řešit jen s použitím jednoduché logiky a “kupeckých počtů”.

10/11