Eduklub

Archiv štítku: Skupinová výuka

Slido nepatří mezi notoricky známé aplikace (jako je například Kahoot, Mentimeter, Quizziz), ale mělo by. Začal jsem ho používat už před covidem, ale s rozvojem pandemie a rozvojem online výuky nastal i rozvoj Slido. Kdybych si mohl vybrat jenom jednu aplikaci, kterou budu používat, byla by tahle mezi favority. Možná jste ho potkali na konferencích, kde slouží pro sbírání otázek od publika, případně pro jednoduché hlasování. Osobně ale považuji SliDo za ideální nástroj i do třídy. Nejstarší funkcí je možnost pokládat (anonymně i pod jménem) otázky – žáci/účastníci se jednoduše připojí přes kód, který nasdílíte, případně skrz QR kód. Pak mohou psát to, co by je zajímalo, ale také prioritizovat (posouvat nahoru) už položené dotazy. Díky tomu se třeba otázky nebudou opakovat Osobně ho rád zapojím ve chvíli, kdy chci dát žákům možnost pokládat otázky i anonymně – například při sexuální výchově. I přes to, že v hodinách máme prostředí důvěry…

Čtěte více

Dávno jsou pryč časy, kdy hodinou měl znít pouze hlas učitele a jinak mělo být takové ticho, že by bylo slyšet i dopad špendlíkové hlavičky. I tak ale přijde čas, kdy je potřeba radostný ruch z objevování na chvíli utišit, aby bylo možné něco sdělit. V první řadě je třeba říct, že myslím neexistuje nějaká dokonalá metoda, která bude fungovat všem a od první chvíle. Cokoliv, co ve třídě děláme, chce nějaký čas. A i po čase se může ukázat, že to prostě zrovna téhle třídě nesedí. Níže tři rychlé způsoby, jak třídu (alespoň na chvíli) ztišit a zklidnit, když potřebujete něco říct třeba během krásně rozjeté skupinové práce. RUKA NAHOŘE Kdo se zúčastnil různých kurzů, určitě zná. Vyučující zvedne ruku a nemluví, postupně se zvedají další ruce a dochází – v ideálním případě – ke ztišení. Třídou se šíří ticho a zvednuté ruce. Můžeme navázat protažením. Pravidelně se stává, že…

Čtěte více

Výuka využívající různé zdroje dostupné např. na internetu vyžaduje ověřená metodická a technická doporučení pro její praktickou realizaci. Vyučovací jednotky (vyučovací hodiny, vyučovací bloky, projekty apod.) mohou mít různou strukturu. Na příkladu výuky chemie lze rozlišit řadu typů „vyučovacích hodin s internetovou podporou“ (Bílek a Ulrichová, 2007): Vyhledávání informací Prezentace informací Učitel využívá prezentace učiva k výkladu, učivo je obohacené animacemi, obrazovým materiálem, videosekvencemi apod. Výuka vedená počítačem Žáci pracují s výukovým programem (výklad nové látky, procvičování, opakování, hodnocení apod.). Využití softwarových nástrojů k žákovské tvorbě Využití programů k vytváření vzorců, molekul, aparatur, tvorba textových dokumentů, tabulek, grafů, prezentace aj. Modelování objektů výuky a činností žáků Podpora experimentální činnosti Měření s počítačem (vzdálené laboratoře, vzdálená měření). Výuku využívající zdroje, příklady či situace lze podpořit zadáváním úkolů, u nichž bude prvotní nabídka (např. prověřených www adres, WebQuest). To může být jednak pomoc pro soustředění na podstatu úlohy a jednak motivace k dalšímu smysluplnému vyhledávání nových informací i v…

Čtěte více

Rozdělení žáků do skupin může být ve výuce velmi podnětné. Podporujeme tím rozvoj komunikativních dovedností a vytváříme předpoklady pro schopnost týmové spolupráce. Ve skupinách je posilována sociální motivace, začíná se budovat vzájemný respekt, žáci jsou nuceni pojmenovávat jevy svými slovy a tím se lépe učí. To vše se děje v ideálním světě. Realita je někdy velmi odlišná a skupinová práce trpí mnoha neduhy, přes značný hluk a kázeňské potíže až po nedostatečné výsledky učení a nerovnoměrné zapojení žáků, kdy jeden ve skupině pracuje a ostatní se takzvaně vezou. Jak začít? Čemu věnovat pozornost? Další náměty najdete v článku Hany Kasíkové Výuka v kooperativních strukturách https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14191/vyuka-v-kooperativnich-strukturach-.html 

V životě každého učitele někdy nastane chvíle, kdy potřebuje rozlosovat (co možná nejvíc férově a ideálně bez losovacích dřívek, protože je zapomněl v kabinetu) žáky do skupin/dvojic. Nebo chvíle, kdy se rozhlíží po dalších nástrojích, kterými by mohl oživit svoji výuku. Dobrým krokem je web classtools.net, který nabízí celou řadu nástrojů, které se rozhodně můžou hodit. I přes to, že jeho grafická podoba není úplně ideální, stojí za pozornost, už proto, že je zdarma a bez jakékoliv limitace. Jak jsem na něj narazil já? Hledal jsem způsob, jak rozlosovat náhodně žáky a zrovna jsem v kabinetu zapomněl dřívka se jmény. Zadáte jména, zadáte po kolika mají být rozdělení a pak už – pod dohledem plným očekávání od žáků – je vyřešeno za vás. Ne, náhodné rozdělení žáků do skupin není vždycky to nejlepší, ale pro některé účely se hodí. A v tu chvíli je velkou pomocí tento web. Losování žáků není úplná…

Čtěte více

Skupinové testování je způsob hodnocení, při kterém jsou žáci testováni ve skupinách namísto individuálního testování. Cílem skupinového testování není ověřovat pouze znalosti a dovednosti jednotlivých žáků, ale testovat také jejich schopnosti v oblasti komunikace a spoluprácě. Organizování skupinového testování vyžaduje několik klíčových kroků a zohlednění určitých aspektů. Skupinové testování může přispět ke snížení stresu z testování a přispět nejen k rozvoji komunikačních a sociálních dovedností, ale také kritického myšlení. Při výběru žáků do jednotlivých skupin pracujte tak, aby v každé skupině byla vyvážená směs schopností a dovedností. Snažte se tvořit skupiny spíše heterogenní, aby žáci mohli navzájem lépe využívat svých silných a slabých stránek. Před zahájením testu vytvořte pozitivní a podpůrnou atmosféru ve třídě. Ujistěte se, že žáci cítí důvěru a bezpečí, a že testování není soutěž, ale spíše příležitost pro spolupráci a vzájemné učení. Připravte seznam otázek nebo úkolů, které budou žáci řešit ve skupinách. Otázky by měly být…

Čtěte více

Vyučující přednese problémovou otázku, může mít krátký výklad. Po výkladu jsou žáci rozděleni do skupin po čtyřech (nebo pěti). Rozdělení by mělo reprezentovat různorodost žáků (ve známkách, motivaci, pohlaví, etnicitě apod.). Důležité je, aby v každé skupině byli žáci, kteří předmětu rozumí hodně, středně, ale i ti, kteří mají spíše horší výsledky. Ve druhém kroku by se žáci měli skupinu pojmenovat. Dostanou pracovní list s úkoly a materiálem, který jim v prorozumění může pomoci. Úkolem skupiny je zvládnout vyplnit pracovní listy a pochopit probranou látku. Ve skupině by žáci měli pracovat samostatně (např. vypočítávat rovnice, odpovídat na otázky v pracovním listu, napsat test apod.). Poté si ve dvojicích (trojicích) kontrolují, zda mají úkoly správně. Pokud někteří z týmu mají v úkolech chybu, je povinností zbylých členů postup vysvětlit. Je důležité zmínit, že pracovní list slouží k procvičení, není důležité ho odevzdat nejdříve ze všech týmů. Zdůrazněte, že úkolem skupiny je, aby všichni členové byli schopni napsat závěrečný…

Čtěte více

Pro vyzkoušení klikněte na gather.town. Gather.town je relativně nový online virtuální svět (2020), jehož hlavním smyslem je realizace videokonferenčních hovorů. Tato zcela odlišná realizace online setkání v podobě virtuálního světa se také osvědčila při online a hybridní výuce. Jeho odlišnost od ostatních komunikačních nástroje je ve specifické realizaci setkání, možnosti skupinové práce, přidání aktivit a tím se stává zajímavou. Na druhou stranu se jedná o velmi jednoduchý nástroj, kde si takřka každý může vytvořit své místnosti, třídy, únikovou hru, či strašidelný hrad. Kromě samotného vytvoření místností, zahrad, či tříd je možné na jednotlivé části/objekty dávat akce, např. otevření webové stránky, zobrazení poznámky, nebo spuštění videa. Na obrázku je vidět hned několik prvků hry. Všimněte si aktivní mapy, která navede hráče na další místo, třeba mi řekne, aby se podíval na nástěnku vedle knihovny, kde se dá spustit online aktivita, může tam být odkaz na video nebo prezentaci. Žáci mohou pracovat…

Čtěte více

Exkurze jsou důležitou součástí vzdělávání. Možnost vyjet se žáky na nějaké zajímavé místo a dozvědět se něco nového je jistě velmi zajímavá. Naším cílem je představit několik míst, kam můžete vyrazit za matematikou. Pravděpodobně většina z vás již někdy slyšela o IQLandii. Tato expozice je primárně zaměřena na vědu a techniku. Od 2. 2. 2022 ke však v IQ Landii otevřena nová expozice, která se věnuje výhradně matematice. Expozici jsme měli možnost si prohlédnou ještě před jejím otevřením a rozhodně ji můžeme doporučit. Expozice je primárně určena pro žáky 4. – 9. třídy a je rozdělena do následujících sekcí: Pokud se do IQ Landie na expozici MatematikUm vydáte, doporučujeme pracovní listy, které IQ Landia pro školy připravila. Listy jsou děleny podle ročníku. K dispozici jsou dva listy pro žáky čtvrtých tříd: Od šestého ročníku se pak pracovní listy dělí nejen podle ročníku, ale i podle tématu na listy zaměřené na…

Čtěte více

Při výuce s využitím ICT je velmi důležité, aby se žáci seznamovali nejen výhodami ICT technologií, ale také si uvědomovali jejich limity. Toto pravidlo je naprosto univerzální a lze ho uplatnit ve všech oblastech, ve kterých ICT využíváme. V tomto článku si představíme jednu aktivitu, která představuje jeden z limitů ICT a to na příkladu z matematiky. Úloha se vztahuje k matematice a seznamuje žáky s omezení zobrazované oblasti. Pokud v matematice pracujeme s rovinou, ať již v planimetrie nebo při práci s funkcemi, vždy máme zobrazenu jen její část. Je poměrně zřejmé, že když je rovina nekonečná, nemůžeme ji zobrazit na obrazovku, která má jen konečnou plochu. Přesto mají žáci často tendenci vycházet při řešení jen z té části roviny, kterou aktuálně vidí na obrázku. Pokud funkce je na příklad funkce na zobrazeném intervalu rostoucí, tak říci, že je rostoucí, nebo když se dvě přímky neprotínají na vyobrazené ploše, tak usoudit, že jsou rovnoběžné. Takové…

Čtěte více

10/13