Eduklub

Jak začít se skupinovou výukou?

Jak začít se skupinovou výukou?

Rozdělení žáků do skupin může být ve výuce velmi podnětné. Podporujeme tím rozvoj komunikativních dovedností a vytváříme předpoklady pro schopnost týmové spolupráce. Ve skupinách je posilována sociální motivace, začíná se budovat vzájemný respekt, žáci jsou nuceni pojmenovávat jevy svými slovy a tím se lépe učí.

To vše se děje v ideálním světě. Realita je někdy velmi odlišná a skupinová práce trpí mnoha neduhy, přes značný hluk a kázeňské potíže až po nedostatečné výsledky učení a nerovnoměrné zapojení žáků, kdy jeden ve skupině pracuje a ostatní se takzvaně vezou.

Jak začít? Čemu věnovat pozornost?

  1. Skupinová výuka je dovednost, a to jak pro vyučující, tak pro žáky. To znamená, že obě strany si musí tuto dovednost osvojit, a to nejlépe postupně, po malých krocích. Na straně žáků to znamená mít rozvinuté dovednosti naslouchat, sdělovat své poznatky, respektovat pravidla, být aktivní a zároveň dát prostor druhým. Vyučující musí zvládat elementární organizační nároky, mít dobře rozmyšlené a připravené zadání.
  2. Doporučujeme zavádět skupinovou práci postupně, tj. na krátký časový úsek a v nejmenší skupině, tj. ve dvojici. Organizace práce ve dvojici je nenáročná, nehrozí stěhování nábytku ani zásadní hluk.
  3. Před vlastním rozdělením do dvojic zadejte žákům dobře promyšlenou otevřenou otázku, která probudí tvořivost nebo na kterou je více správných odpovědí. Umožníte tak žákům uspět.  Nechte žáky samostatně přemýšlet a požádejte je, ať svou odpověď zapíší. O technice Promysli – diskutuj – sdílej jsme psali v článku https://www.eduklub.cz/2023/04/25/promysli-diskutuj-sdilej/
  4. Teprve poté rozdělte žáky do dvojic a zadejte, ať si navzájem sdělí své odpovědi. Předem žákům sdělte očekávanou hladinu hluku; můžete využít například online hlukoměr aplikace Classroomscreen https://help.classroomscreen.com/article/31-sound-level. Starší žáci mohou rozumět přirovnání, že hluk by měl být spíše jako v kavárně, nikoliv jako na rockovém koncertě.
  5. Procházejte mezi žáky a povzbuzujte je. Můžete dobře regulovat rovnoměrné zapojení obou členů dvojice (teď 2 minuty mluví žáci blíže oknu, teď se vystřídejte na další 2 minuty).
  6. Poté společně s žáky shrňte odpovědi. Můžete vyvolávat, dát hlasovat (kdo souhlasí, kdo má něco jiného). Za všechny odpovědi poděkujte, v případě chybných odpovědí reagujte vstřícně: Ještě to není správně, chyba je příležitost k učení, je dobře, že tady zazněla, pojďme ji společně opravit.
  7. Po skončení aktivitu reflektujte. Jak se žákům pracovalo? Co nového se naučili? Co mohlo být jinak? Proč to děláme? Žáci by měli rozumět tomu, jakým způsobem se učí. Můžeme jim sdělit, že tento způsob práce budete dělat častěji a připravíte se tak na pozdější práci ve větších skupinách. Reagujete tím na žákovskou potřebu stability a předvídatelnosti výuky. V dlouhodobě stabilním systému výuky je dílčí změna žádoucí a přináší do něj vítanou dynamiku. V tom nestabilním naopak zvyšuje chaos.

Další náměty najdete v článku Hany Kasíkové Výuka v kooperativních strukturách https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14191/vyuka-v-kooperativnich-strukturach-.html 

Napsat komentář