Eduklub

Skupinové testování

Skupinové testování

Skupinové testování je způsob hodnocení, při kterém jsou žáci testováni ve skupinách namísto individuálního testování. Cílem skupinového testování není ověřovat pouze znalosti a dovednosti jednotlivých žáků, ale testovat také jejich schopnosti v oblasti komunikace a spoluprácě. Organizování skupinového testování vyžaduje několik klíčových kroků a zohlednění určitých aspektů.

Skupinové testování může přispět ke snížení stresu z testování a přispět nejen k rozvoji komunikačních a sociálních dovedností, ale také kritického myšlení.

Při výběru žáků do jednotlivých skupin pracujte tak, aby v každé skupině byla vyvážená směs schopností a dovedností. Snažte se tvořit skupiny spíše heterogenní, aby žáci mohli navzájem lépe využívat svých silných a slabých stránek.

Před zahájením testu vytvořte pozitivní a podpůrnou atmosféru ve třídě. Ujistěte se, že žáci cítí důvěru a bezpečí, a že testování není soutěž, ale spíše příležitost pro spolupráci a vzájemné učení.

Připravte seznam otázek nebo úkolů, které budou žáci řešit ve skupinách. Otázky by měly být dostatečně náročné a pokrývat klíčové aspekty učiva. Není nutné, aby každá skupina pracovala na stejném úkolu.

Podporujte spolupráci a komunikaci mezi členy skupiny během testu. Důraz by měl být kladen na to, aby všichni žáci aktivně sdíleli své myšlenky a nápady a vzájemně se podporovali. Žáci ale mohou mít ve skupině různé role. Jedna z metod, která se osvědčila, je role zapisovač, tedy žák, který nesmí mluvit, ale pouze zapisuje myšlenky ostatních. Přidělením této role můžete v některých případech efektivně zabránit tomu, aby vše řešil jen jeden žák a ostatní přihlíželi.

Ujistěte se, že žáci jsou seznámeni s hodnotícími kritérii, tedy vědí, co se od nich očekává a jak budou jejich výstupy ohodnoceny. To jim umožní lépe se zaměřit na práci a směřovat ji k očekávaným výstupům.

Doporučujeme další články ze sekcí Skupinová výuka a Formativní hodnocení.

Napsat komentář