Eduklub

Vstupní vzbuzení zájmu (motivace)

Motivace jako základ úspěchu hodiny Slovo „motivace“ má základ v latinském slovese movere, tedy hýbati, pohybovati. Ve vzdělávacím kontextu si pod

Aktivování vstupních znalostí

Aktivování vstupních znalostí žáků a management jejich předorientace ve výukovém obsahu jsou dvě strany stejné mince. Výsledek aktivace žáků je

Hra

Herní aktivity jsou dlouhodobě součástí učebnic (nejen) jazyků. Dovolují spojit příjemné s užitečným. Během herní aktivity žák často zapomíná na to,

Poslech

Poslech spadá mezi tzv. receptivní řečové či komunikační aktivity. Je založen na vnímání audio či audiovizuálního dokumentu. Důležité je připomenout,

Čtení

Čtení či porozumění psanému textu je receptivní řečová či komunikační aktivita založená na tištěných/textových dokumentech. Aktuálně se ale čtení chápe

Psaní

Psaní je jednou z tzv. produktivních řečových či komunikačních dovedností, která spočívá v produkci psaných (tištěných, elektronických) dokumentů. Většinou obsahuje psaný text,

Interakce

Interakce je komunikační řečová aktivita (psaná či ústní), která spočívá ve výměně komunikačních obsahů. Existuje mezi dvěma či více mluvčími.

Mluvení

Mluvení je jednou z tzv. produktivních řečových či komunikačních dovedností, která spočívá v produkci mluveného slova v kontextu komunikační situace. Může jít jak