Eduklub

Hodnocení

Hodnocení

Hodnocení je jednou ze součástí vzdělávacího procesu. Jeho hlavním cílem by mělo být poskytnout žákům zpětnou vazbu a podporu pro jejich další učení a rozvoj. Proto by hodnocení nemělo sloužit pouze k ohodnocení žákových znalostí a dovedností, ale k ohodnocení dosavadní přáce žáka a identifikaci oblastí, na kterých je třeba dále pracovat.

Hodnocení by mělo být vždy konstruktivní a pozitivní. Je potřeba ocenit žákovy úspěchy a výkony a motivovat jej k dalšímu rozvoji. Zároveň je důležité, aby hodnocení bylo objektivní a spravedlivé, aby žáci dostali férovou zpětnou vazbu. To nemusí vždy znamenat, že všichni žáci jsou hodnoceni dle stejných kritérií, ty se mohou u každého žáka lišit, ale každý žák je s pravidli seznámen a případně se na jejich tvorbě může i podílet.

V žádním případě by hodnocení nemělo být vnímáno jako nástroj trestu. Učitelé by měli vytvářet podpůrné prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně a jsou motivováni k učení a osobnímu růstu, a to i v případě testování a zkoušení. Stres a obavy z výsledku negativně ovlivňují výkony žáků.

V aplikaci Edubo vám umožňujeme čas vyhrazený hodnocení žáků naplánovat. Přímo do plánu hodiny lze umístit jednu z následujících pěti aktivit:

Tím, že některou z těchto aktivit umístíte do plánu hodiny, upozorníte žáky na to, že v hodině bude probíhat hodnocení. Do popisu aktivity pak můžete přidat, čeho se testování bude týkat, jak přesně bude probíhat a případně i přidat odkazy, kde žáci naleznou studijní materiály, ze kterých se na test mohou připravit.

Velmi důležitou součástí hodnocení je i poskytutí zpětné vazby. Je velmi důležité, aby se žák dozvěděl co nejdříve dozvěděl, kde chyboval a mohl své úvahy korigovat. V tomto jsou ideální on-line testy, kdy může být správná odpověď zobrazena ihned po odpovědi žáka. Ale i u běžných testů si zkuste naplánovat hodinu tak, aby se žáci mohli se správnými odpověďmi seznámit. V aplikaci Edubo může žákům poskytnout i soubory se správnými odpověďmi tak, že se jim zobrazí ihned po hodině. Žáka se tak může dle svého uvážení kdykoli k testu vrátit a využít ho ke získání nových vědomostí a opravě stávajících.

Zde jsou pak některé tipy, které mohou být při přípravě testu užitečné:

Použijte různé typy otázek.
To pomůže žákům zapojit se do zkoušky a lépe ověřit jejich znalosti. Testy, ve kterých žák opakovaně prokazuje stejnou dovednost, nejsou z pohledu dlouhodobého učení a získávání znalostí efektivní.

Zařaďte na zkoušku otázky různé obtížnosti.
To pomůže žákům všech úrovní dosáhnout úspěchu. Žáky o různé obtížnosti informujte. Sledováním žákovského postupu získáte cenné informace o jejich self-efficacy.

Použijte otevřené otázky.
Otázky, které vyžadují od žáků, aby přemýšleli a argumentovali. pomáhají žákům rozvíjet kritické myšlení a logické dovednosti.

Použijte otázky, které vyžadují od žáků, aby aplikovali své znalosti v nových situacích.
Tím pomůžete žákům rozvíjet jejich schopnosti uvažovat samostatně a prohloubíte jejich vnímání předmětu jako nástroje pro řešení problémových situací.

Použijte otázky, které vyžadují od žáků, aby spolupracovali s ostatními.
Hodnocení je často vnímáno jako hodnocení individuálních dovedností jednotlivých žáků. Zkuste tento pohled změnit a zařadit do hodin i skupinové testování, ve kterému není důležité prokázat potřebné dovednosti a znalosti, ale umět i spoupracovat a sdílet je se svými spolužáky. Ideální jsou úkoly, které nemůže splnit jednotlivec, ale na jejich řešení je nutná kooperace.

Doporučujeme také články týkající se hodnocení v rubrice Formativní hodnocení.

Napsat komentář