Eduklub

Jak pomáhají vývojové diagramy?

Jak pomáhají vývojové diagramy?

V obecném hledisku se vývojový diagram dá popsat jako konkrétní typ organizéru informací, ke grafickému znázorňování kroků postupu, resp. pro informatické myšlení se pak jedná spíše o zapisování kroků procesu nebo algoritmu. Je tedy možné říci, že se využívají často pro analýzu, či návrh řešení programu.

příklad vývojového diagramu

Velmi výhodné je u vývojového diagramu právě rozhodovací proces, reprezentován jednotlivými šipkami a je prostřednictví nim realizován tok dat. Základními prvky vývojového diagramu jsou šipky (směr), obdélník (dílčí krok) a kosočtverec (větvení), obdélník se zaoblenými rohy (začátek a konec), dále pak ještě kruh aj.

Každopádně svými vlastnosti již ukazuje více možností využití v různých oborech, nejen informatice a pro zobrazení algoritmů:

 • zaznamenání průběhu činnosti a její možná realizace
 • analýza a způsob řešení problému
 • řízení toku informací
 • aj.

Zároveň vývojové diagramy ukazují:

 • závislosti mezi jednotlivými kroky procesu, programu
 • hledání problematických průběhů (hlavně pak v rozhodování)
 • nutná nastavení vlastností procesu
 • významnost jednotlivých kroků
 • logika posloupnosti kroků
příklad vývojového diagramu

Využití vývojových diagramů se tak dá předpokládat v předmětech:

 • matematika (např. jak řešit lineární rovnice)
 • fyzika (např. jak “funguje” volný pád)
 • přírodopis (biologie) (např. jak řešit zařazení živočicha do systému)
 • chemie (např. jak vyčíslit oxidy)
 • zeměpis (např. jak hledat konkrétní cestu na mapě)
 • výchova k občanství (např. jak funguje politický systém v konkrétním státě)
 • aj.

Napsat komentář