Eduklub

BÁDÁNÍ

BÁDÁNÍ

Bádáním ve školním prostředí nebo badatelsky orientovaným vzděláváním či učením se rozumí přístup označovaný v anglickém jazyce jako IBL (Inquiry-Based Learning). Český ekvivalent tohoto pojmu je stále ještě předmětem diskusí, a tak je možné se setkat i s jinými pojmy označujícími stejný koncept, např. „badatelsky orientované vyučování nebo výuka“, ze slovenského překladu inspirovaná „výzkumně laděná koncepce vyučování“, případně objevné vyučování aj. Blízké tomuto konceptu jsou i známé komplexní výukové metody řešení problémů a projektová metoda. Každopádně je IBL (v přírodovědném vzdělávání IBSE – Inquiry-Based Science Education) založeno na odklonu od výuky bazírující na pouhém osvojování prezentovaných faktů a její transformaci na výuku, která klade důraz na koncepční porozumění a na vlastní proces osvojování znalostí (Bílek a Machková, 2015). Podstatou tohoto přístupu je zapojení učících se do objevování přírodovědných zákonitostí, propojování informací do smysluplného kontextu, rozvíjení kritického myšlení a podpora pozitivního postoje k přírodním vědám. Důraz je kladen na výukový proces založený na aktivní činnosti učících se, tedy na bádání či otázce (inquiry) a ne na memorování faktů (Papáček, 2010). „Bádání (Inquiry) je cílevědomý proces formulování problémů, kritického experimentování, posuzování alternativ, plánování zkoumání a ověřování, vyvozování závěrů, vyhledávání informací, vytváření modelů studovaných dějů, rozpravy s ostatními a formování koherentních argumentů“ (Stuchlíková, 2010). Obecně je badatelsky orientovaná výuka (IBL) založená na rozvoji a osvojování bádavého myšlení a na přístupech, které jsou pro žáky a studenty smysluplné a umožňují jim čelit a zvládat nejistou a rychle se měnící budoucnost. V principu je IBL založena na žákově osvojení aktivního, dotazujícího se přístupu často v souladu s vazbou na každodenní život a svět práce.

Banchi a Bell (2008) definovali podle podílu vedení ze strany učitele (vedením se zde rozumí pomoc při postupu hledání otázek a odpovědí na ně, kladení návodných otázek, formulace očekávaných výsledků apod.) čtyři úrovně IBSE, které poskytují prostor učitelům k diferenciaci náročnosti v rámci výuky ve třídě a umožňují žákům zapojení podle jejich schopností (viz tabulka).

Čtyři úrovně IBL (IBSE) podle podílu vedení ze strany učitele (Banchi a Bell, 2008)

Úroveň bádání (IBSE)Otázky
(stanovené učitelem)
Postup
(stanovený učitelem)
Řešení
(stanovené učitelem)
1. Potvrzující (confirmation)AnoAnoAno
2. Strukturované (structured)AnoAnoNe
3. Nasměrované (guided)AnoNeNe
4. Otevřené (open)NeNeNe

Zdroje

Banchi, H., Bell, R. The Many Levels of Inquiry. Science and Children, 46(2), 26-29.

Bílek, M., Machková, V. Badatelsky orientovaná výuka chemie – charakteristika a realizace v praxi. Hradec Králové: PřF UHK, 20215.

Papáček, M. Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? SCIED, 1(1), 2010, 33-49.

Stuchlíková, I. O badatelsky orientovaném vyučování. In M. Papáček (ed.) Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. s. 129-135.

Napsat komentář