Eduklub

Nejjednodušší typ kritérií: pravidla a checklisty

Nejjednodušší typ kritérií: pravidla a checklisty

Nejčastěji se setkáváme s kritérii hodnocení, která jsou spíše pravidly, např. pravidla chování nebo pravidla pro hodnocení známky z předmětu nebo například pravidla pro čtenářskou dílnu a kritéria hodnocení:

Obrázek 1.Pravidla chování

Zdroj: http://www.otevrene-vyucovani.cz/pravidla/prav2.jpg

Obrázek 2. Pravidla čtenářské dílny

Zdroj:
https://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/cesky-jazyk-a-literatura/8-rocnik/kriteria-na-dilnu-cteni.9146

V případě podobných pravidel se doporučuje, aby byla vždy formulována pozitivně, tj. Mluví jen jeden místo Neskáčeme si do řeči. Navíc jsou ještě pravidla chování doplněna piktogramem, což je velice vhodné zejména pro žáky mladšího školního věku, event. děti předškolního věku.

Nejjednodušší forma kritérií: checklisty

Často jsou využívána nejjednodušší kritéria, která fungují jako tzv. checklist, která slouží jako kontrola požadavků – žák, spolužák i učitel si mohou položku po položce označit, zda byla dodržena. Při písemných pracích např. dodržení formy, osnova, členění na odstavce, srozumitelnost, absence gramatických chyb, originalita, rozsah 200–300 atd. Využívat je lze v různé podobě a napříč předměty – viz obrázek 3 a 4.

Obrázek 3 . Ukázka kritérií formou checklistu

Zdroj: Archiv V. Laufkové
Inspirace lekcí Kde vzali indiáni oheň – Jana Kopecká a Kateřina Šafránková, kurz RWCT. Lekce je detailně popsána zde:
KRÜGER, Květuše a Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ. Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet. Dobříš: Šafrán, 2021. ISBN 978-80-907087-9-2.

Obrázek 4. Kritéria pro hodnocení prezentace

Zdroj: ZŠ Vrdy, dostupné z: http://www.zs-vrdy.cz/uredni_deska/nastroje_a_kriteria.pdf

Problém s podobně zadanými kritérii je ten, že žáci nevědí, co a jak přesně bude hodnoceno. Otázkou je, zda to přesně ví sám učitel – tato kritéria totiž kvalitní výsledný produkt nedefinují. Na školách, kde byl využíván pouze takovýto typ kritérií (tzv. checklistů), žáci sice potvrdili, že jim kritéria pomohou napsat práci lépe, ale jinak jim nevěnovali větší pozornost a necítili potřebu se na jejich tvorbě podílet.

Napsat komentář