Eduklub

Co jsou kritéria hodnocení/úspěchu

Co jsou kritéria hodnocení/úspěchu

Kritéria hodnocení jsou chápána pravidla nebo charakteristiky, které vymezují míru kvality žákových výkonů nebo jeho chování (Slavík, 2018).

Kritéria mohou sloužit jak pro sumativní, tak pro formativní účely hodnocení. Zatímco v sumativním hodnocení posuzujeme míru úspěšnosti žáka ve vztahu k nějakému kritériu/kritériím, ve formativním hodnocení je účelem kritérií dovést žáka ke zvládnutí úkolu (k úspěchu). Odtud pochází také některými autory používaný pojem „kritéria úspěchu“ (success criteria).

V domácím prostředí se dává přednost pojmu „kritéria hodnocení“ nebo jen kritéria; v anglosaské literatuře se uplatňuje – zejména v souvislosti s formativním hodnocením – pojem success criteria, který byl v publikaci Zavádění formativního hodnocení přeložen jako „kritéria úspěchu“. Přikláníme se však raději k obecnějšímu pojmu „kritéria hodnocení“, resp. jen „kritéria“.

Kritéria hodnocení se vždy odvíjí od výchovně-vzdělávacích cílů (resp. kritéria pomáhají vyjasňovat cíle učení). Slavík (2018) mj. proto pracuje s dvěma póly hodnotové škály – kladný pól je cílem jednání/produktu, …, naopak záporný pól slouží jako výzva ke změně. Při hodnocení založeném na kritériích vymezujeme výkon žáka k zadaným kritériím – měřítkem hodnocení je tedy splnění úkolu za předem známých podmínek jeho hodnocení. Kritéria nám tedy mohou sloužit jako dobrá vodítka pro to, aby pedagog zjistil, kde se žák nachází, a dokázal ho nasměřovat k dalším činnostem tak, aby cílového stavu dosáhl. Stejně tak postupuje žák v rámci sebehodnocení či vrstevnického hodnocení.

Pro formativní účel hodnocení se nejvíce osvědčily tzv. analytické sady kritérií (rubrics), které propojují kritérium s deskriptorem vyjadřujícím různou hodnotu kvality daného kritéria. Rozvedenými analytickými sady kritérií jsou potom mapy učebního pokroku, resp. vývojová kontinua, která umožňují prostřednictvím popisu, na jaké úrovni se žák nachází, a zároveň naplánovat, jak pokračovat dále, aby se žák postupně zlepšoval – tím je podporována individualizace ve vzdělávání a vnitřní motivace k učení žáků.

Ukázka kritérií hodnocení a práce s nimi ve škole na 1. stupni ZŠ v hodině čtení: https://files.formativne.cz/download/15/

A na druhém stupni ZŠ v hodině přírodopisu: https://files.formativne.cz/download/5/

Zdroj: SLAVÍK, Jan. Hodnocení a klasifikace ve vyučování. In Jedlička, Richard, KOŤA, Jaroslav a SLAVÍK, Jan. Pedagogická psychologie pro učitele (s. 260-289), Praha: Grada, 2018.

Napsat komentář