Eduklub

Čerstvý pohled na komunikační řečové dovednosti (jazykové aktivity) optikou „Doplňujícího vydání“ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Čerstvý pohled na komunikační řečové dovednosti (jazykové aktivity) optikou „Doplňujícího vydání“ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Již přes dvacet let je základem výuky cizích jazyků v evropském prostoru publikace Rady Evropy nazvaná Společný evropský referenční rámec pro jazyky (dále SERRJ, anglicky Common European Framework of Reference for Languages, francouzsky Cadre européen commun de référence pour les langues). Dokument, který shrnul pohled na výuku jazyků z konce dvacátého století, byl koncem dvacátých let 21. století doplněn o tvz. Companion Volume/Volume complémentaire. Toto „Doplňující vydání“ některého části SERRJ zpřesňuje, další pak přidává (mimo jiné nové deskriptory či popis znakové řeči úhlem pohledy výuky cizího jazyka). „Doplňující vydání“ původní SERRJ z roku 2001 nenahrazuje, pouze aktualizuje pohled na jazykovou výuku v evropském prostoru po dalších dvou dekádách.

Jedním z nových prvků, který „Doplňující vydání“ přináší, je důraz na dovednost mediace (které se více věnujeme zde: https://www.eduklub.cz/2022/06/21/mediace-jako-soucast-vyuky-cizich-jazyku/. Přestože je mediace zmíněna již v původním dokumentu (podkapitola 2.1.3 Jazykové aktivity), v kontextu celého textu zůstala spíše stranou. Uživatelé SERRJ a zejména autoři učebnic tak pracovali s klasickým vymezením komunikačních dovedností, které se v textu SERJJ nazývají jazykové činnosti. Ty se tradičně dělí na oblast porozumění (čtení a poslech), mluvení (samostatný ústní projev a ústní interakce) a psaní. Tato pětice se v posledních dvou dekádách stala nedílnou součástí výuky jazyků.

„Doplňující vydání“ však dává větší prostor vymezení jazykových aktivit z výše citované podkapitoly 2.1.3. V textu se mluví více o recepci, produkci, interakci a mediaci jako o rovnocenných a navzájem provázaných dovednostech a aktivitách, které lze realizovat písemně či ústně. Stejně tak lze o těchto pojmech mluvit i jako o strategiích, které jsou součástí realizace jazykových aktivit.

Vzájemné vztahy mezi recepcí, produkcí, interakcí a mediací vymezuje dokument takto:

(Common European Framework of Reference for Languages  – Companion Volume, str. 32)

Vzhledem k dopadu, jaký mají dokumenty Rady Evropy v oblasti jazykové politiky na výuku cizích jazyků, se dá očekávat, že výše vymezené rozvržení bude v blízké době pronikat i do struktur učebnic či evaluačních materiálů a že zejména mediace bude čím dál tím více přítomna v učebnicích cizích jazyků jako aktivně rozvíjená dovednost či komunikační strategie.

Mimochodem, v českém překladu SERRJ z roku 2001 je mediace nazvána „zprostředkování“. Bude zajímavé sledovat, jak bude tato dovednost/činnost přeložena v české verzi „Doplňujícího vydání“, která ani v polovině roku 2022 není k dispozici.

 

1 komentář

Napsat komentář