Eduklub

Digitální gramotnost vs. klíčová kompetence digitální

Digitální gramotnost vs. klíčová kompetence digitální

Jak bylo již v některých článcích dříve zmíněno, v roce 2021 proběhla první z očekávaných změn v RVP ZV. Tato revize se však netýkala pouze samotného oboru Informatika, tematicky a obsahově poznamenala i další obory a to, co by všechny předměty mělo zasáhnout, je přidání klíčové kompetence digitální.

Tato klíčová kompetence digitální vychází pojetí digitální gramotnosti a ten zase reaguje na Rámec digitálních kompetencí DigComp 2.0, popř. DigComp 2.1. A takhle bychom mohli ve vyjmenování “primárnějších a primárnějších informačních zdrojů” ještě chvilku pokračovat. To však nic nezmění na tom, že současná společnost je v obecné rovině poznamenaná rozvojem digitálních technologií, které zasahují nejen do našich profesních životů, ale také do běžného života společenského, osobního a občanského života. I z tohoto důvodu je velmi podstatné samotné rozvíjení digitální gramotnosti, resp. klíčové kompetence digitální již u žáků na základní škole. Existuje totiž velká pravděpodobnost, že technologie budou neodmyslitelnou součástí každého člověka (pokud už tato skutečnost nenastala) a bezpečná práce s nimi je dle mého názoru důležitou kompetencí pro 21. století nicméně neodmyslitelně spjatou i s ostatními.

I přestože klíčová kompetence digitální, resp. rozvoj digitální gramotnosti, je ve své podstatě neodmyslitelně spjatá s digitálními technologiemi, její rozvoj lze do určité míry realizovat i bez jejich využití, např. pomocí různých unplugged metod. Učitelé různých předmětů jistě zjistí při důkladnějším studiu klíčové kompetence digitální a příkladů z jejich oboru, že ve své podstatě prvky rozvoje digitální gramotnosti ve své výuce objeví. Učitel matematiky jistě při výuce využije program pro modelování například v rámci geometrie Geogebru, či při práci s grafy MS Excel. Učitel českého jazyka pak při psaní dopisu může určitě zmínit i psaní emailu. Učitel výtvarné výchovy zcela jistě může využít grafických editorů ke zpracování koláže. Učitel angličtiny určitě využije s žáky Translator, či aplikace na výuku slovíček. Ale určitě si dovedete představit, že to není pouze o těchto útržkovitých příkladech. V každém oboru, resp. předmětu, lze nalézt momenty, obsah výuky nebo využití konkrétních technických výukových prostředků pro rozvoj klíčové kompetence digitální. Důležitá je však celková domluva předmětových komisí a školy obecně, aby bylo rozvíjení digitální gramotnosti komplexní.

K orientaci v problematice digitální gramotnosti, resp. klíčové kompetence digitální by vám mohli pomoci tyto webové stránky:

Za sebe bych chtěla poznamenat, že ve skutečnosti zase až tak není důležitá terminologie a to “vs.” v názvu článku by mělo spíše provokovat. Tyto dva pojmy nestojí proti sobě, ale ve své podstatě realizace klíčové kompetence digitální je zároveň rozvojem digitální gramotnosti. Učitelé by se rozhodně měli zamyslet nad realizací “témat” související s klíčovou kompetencí digitální a to nejen kvůli tomu, že se dostala do RVP ZV, ale hlavně v důsledku rozvoje technologií, které nás obklopují a zřejmě nás budou obklopovat celý náš život. Dopomoci by jim k tomu mohl být například i kurz na eduskop.cz.

Napsat komentář