Eduklub

Modely

Modely

Modely chápame jako názorné učební pomůcky, které pomáhají konkretizovat abstraktní pojmy a teorie a usnadňují propojení s reálným světem.

Pro efektivní práci s modely v průběhu vyučování je nutné, aby žáci chápali vztah mezi modelem a realitou. Model by měl co nejlépe znázorňovat skutečnou realitu, být názorný, jednoznačný a pravdivý.

Model je nutně zjednodušením chápané reality a vyučující by měli toto v některých fázích učení vysvětlit a připomínat. Dovednost porozumět a pracovat s modely není daná, žáci se jí musí naučit. Proto je potřeba, aby se žáci ve výuce setkávali s různými typy modelů stvořených z různých materiálů.

Modely mohou být teoretické a materiální povahy. Teoretické modely postihují teorie, vztahy a procesy. Tyto modely se v průběhu času s postupujícím vědeckým poznání mohou značně lišit. Jako příklad lze uvést model atomu: můžeme žákům ukázat např.  Aristotelův, Thomsonův, Bohrův či kvantový model. 

Pojetí materiálních modelů se může lišit s ohledem na obor. Jedná se o učební didaktickou pomůcku, která může mít formu zobrazení, 3D.

Zobrazení různých velikostí s různými barvami. Lze rozdělovat zobrazení statické (kresby, malby) a dynamické (videa, animace). 2D zobrazení jsou běžná a účinná, setkáme se s nimi na stránkách učebnic. Pro žáky je však náročné pochopení prostorových souvislostí. Pro tyto účely se hodí 3D modely. 3D modely mohou být z různých materiálů (dřevo, plast, papír, plyš, keramika apod.) V poslední době se využívá i možnosti 3D tisku. Tisknout modely může vyučující, ale i samotní žáci. Pro 3D tisk doporučujeme podívat se na databázi https://www.thingiverse.com/, kde se nachází více jak 1 milion modelů.

Různé modely metanu, zdroj: https://e-learning.vscht.cz/echo/organika/modely_organika.html

Napsat komentář