Eduklub

Teploměr

Teploměr

Veronika Laufková

Okamžitá zpětná vazba prostřednictvím hodnocení na škále je hned po signalizaci nejjednodušším způsobem zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků hromadným hlasováním (souhrnný text o technikách zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků je k dispozici zde).

Hodnocení na škále prostřednictvím teploměru může být pro učitele důležitou zpětnou vazbu v průběhu hodiny či na jejím konci. Dozvíme se však jen subjektivní pohled žáků na jejich učení, tj. neposkytuje nám reálný stav o tom, jak žáci danému tématu porozuměli. Vždy by proto měly následovat další kroky pedagoga, který zjistí, kde nastal problém, čemu žáci přesně nerozumí, a jak budou postupovat dále, aby si žáci potřebné učivo osvojili.

Použití teploměru je využíváno zejména při podpoře rozvoje sebehodnocení žáků na škále, což je jedna z nejjednodušších technik rozvoje sebehodnocení. Ukázka je na obrázku 1.

Obrázek 1. Využití techniky teploměru při rozvoji sebehodnocení. Zdroj: Interní materiál doc. Jany Staré

Využití teploměru pracuje s vizualizací, která umožňuje žákům graficky zobrazit to, jak se cítí či nakolik porozuměli, event. pomáhá žákům sledovat vývoj jejich výsledků v čase. Procentní vyjádření úspěchu (formou teploměru) při plnění učebních úloh je detailnější než například známka, která v sobě skrývá vždy určité rozpětí úspěšnosti.

Článek na portálu RVP.CZ popisuje využití tzv. Třídního teploměru na ZŠ v Chebu, na němž byly zobrazeny čtyři symboly vycházející z přírody – sluníčko, sluníčko kryté menším mráčkem, sluníčko částečně schované za větším mrakem a mrak (pozn. využity mohou být emotikony či klasická číselná škála dle věku a dovedností dětí). Sloužil tedy jako takový náladoměr či náladovník třídy: Součástí tohoto teploměru byly kartičky se jmény žáků, které byly opatřeny fólií a kolíkem na uchycení kartičky se jménem k určitému symbolu vycházejícímu z přírody nebo obličeji, který nejlépe vystihuje momentální stav žáka. Žáci při příchodu do školy před zahájením vyučování umístí kartičku se svým jménem k příslušnému symbolu a mění kartičky u symbolů podle aktuální nálady a rozpoložení i během výuky. Učitel při vstupu do vyučovací hodiny ihned překontroluje Třídní teploměr a má okamžitý obrázek třídy. Stanoví sám, zda je vhodné probírat nové učivo, psát písemné práce nebo se zabývat například procvičováním probíraného učiva. Při hodnocení jednotlivce vyhledá kartičku hodnoceného žáka a vhodně kladenými otázkami upřesní momentální stav tohoto žáka. Může být upozorněn na eventuální problémy žáka doma apod. Tomuto zjištění samozřejmě přizpůsobuje svou další práci s žákem. Podobně lze pracovat s emotikony v barvách semaforu a kolíčky se jmény žáků – viz obrázek 2.

Obrázek 2. Semafor pro sebehodnocení žáků (zdroj: Archiv V. Laufkové)

Napsat komentář