Eduklub

Nedokončené věty

Nedokončené věty

Veronika Laufková

Nedokončené věty lze využít při rozvoji sebehodnocení žáků jako jednu z nejefektivnějších technik.

Nejčastější využití mají nedokončené věty, kdy žákům poskytujete začátky vět, tzv. startéry, na konci hodiny (tzv. propustky/exitky/exit tickets/exit slips …), které jim pomohou při formulaci jejich myšlenek. Směřovat mohou zejména do oblasti sledování a vyhodnocování žákova procesu učení (jak jsem se učil/a). Mohou znít následovně:

 • Zlepšil/a jsem se v…
 • Potřebuji ještě vysvětlit …
 • Nerozuměl/a jsem …

Učitel může z počátku sám vybrat jednu větu, modelovat, jak by ji dokončil, a následně dát prostor na její dokončení – ústní či písemné – žákům. Druhým krokem je možnost volby, tj. dát žákům na výběr například ze tří vět. Později je lze i přidávat, nikdy bychom však jimi neměli žáky přesytit.

Níže uvádíme formulaci několika nedokončených vět různého typu zaměřené na učení, emoce při učení, na cíl a jeho dosažení, doporučení do budoucna apod. Liší se účelem, tj. cílem, který jsme si stanovili na začátku tematického celku, vyučovací hodiny apod.:

 • Nejužitečnější věc, kterou si z této hodiny odnáším, je … 
 • Jednou z věcí, které jsem se naučil/a … 
 • Překvapilo mě, že … 
 • Obzvláště mě zaujalo … 
 • Zlepšila/a jsem se … 
 • Nejvíce oceňuji …  
 • K hlubšímu porozumění by mi pomohlo … 
 • Mohl/a jsem se naučit více, kdybych … 
 • Rád/a bych se dozvěděl/a více o … 
 • Nejsem si jistý/a … 
 • Nerozuměl/a jsem … 
 • Pomohlo by mi, kdyby …

Obrázek 1. Sebehodnocení skrze nedokončené věty – obláčky. Zdroj: WILIAM, Dylan a LEAHY, Siobhán. Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. 2. revidované vyd. Praha: ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá: EDUkační LABoratoř, 2016. 

Ukázka toho, jak pracovat s „obláčky“, tedy sebehodnocením ve třídě na 1. stupni, poskytuje A. Babanová ve videu, obdobně lze upravit pro žáky vyšších ročníků.

Nedokončené věty jsou velkým pomocníkem při nácviku i poskytování vrstevnické zpětné vazby. Využít můžeme ty následující:

Oceňující komentáře:

 • Oceňuji způsob, jak jsi … protože …
 • Byl/a jsem ohromen/a …. protože ….
 • Považuji …. za nejzajímavější/originální ….

Doporučení:

 • Nerozuměl/a jsem …
 • Byl/a jsem trochu zmatená z …
 • Pomohlo by mi, kdyby …
 • Navrhoval/a bych …

Nedokončené věty se ukazují jako velice funkční, žáci jsou ochotni vyvinout větší úsilí, formulují promyšlenější odpovědi než v případě otevřených otázek, odpovídají v rozvitějších větách než například při formulaci odpovědi na otevřenou otázku.

Napsat komentář