Eduklub

Okamžitá zpětná vazba: uzavřené otázky

Okamžitá zpětná vazba: uzavřené otázky

Okamžitá zpětná vazba prostřednictvím uzavřených otázek je jednou z dalších technik zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků prostřednictvím hromadného hlasování (souhrnný text o technikách zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků je k dispozici zde: https://www.eduklub.cz/2022/04/14/kde-se-prave-zak-zaci-nachazi-aneb-techniky-zjistovani-aktualniho-stavu-porozumeni-zaku/).

Učitel žákům položí otázku a v domluvený signál žáci najednou hlasují/vybírají ze čtyř (či více) možných odpovědí – žáci jednoduše zvedají kartičky ABCD (příp. ABCDE či ABCDEF). Je možné využít také jednoduché QR kódy (aplikace Plickers)

 či hojně užívanou a oblíbenou aplikaci Socrative či Mentimeter.

Příklad otázky s využitím techniky výběru ze čtyř (či více) možností. Pokud žákům klademe otázky nižší kognitivní úrovně, zejména na zapamatování faktů, měl by nám být jasný jejich účel – co je zjišťováno a proč, jak to souvisí s cíli tematického celku, jaké pojmy a podstatné vztahy musí žáci pochopit, aby každý z nich došel ke stanovenému cíli. Takováto otázka zjišťující znalosti žáků ve vztahu k cíli „žák uvede základní charakteristiku prokaryotické buňky“ může být formulována následovně (tvorba otázky: Kateřina Novotná):

Ze kterých částí se skládá prokaryotická buňka?

a) nekleoidu (obdoba jádra)

b) ribozomů

c) mitochondrií

d) buněčné stěny

e) cytoplazmy

Při formulávání otázek je potřeba mít rozmyšleno, k jakému účelu jej používáme. Vždy bychom je měli mít předem připravené. Zejména otázky s výběrem odpovědi musí být formulovány tak, aby odpovědi pokryly různé možnosti neporozumění žáků, a na jejich základě bylo možné poskytnout zpětnou vazbu. Při kladení je potřeba dodržet určitý tzv. čas, aby žáci měli dostatek času si odpověď promyslet.

V případě, že všichni žáci odpovědí správně, se pokračuje dále ve výuce. Pokud většina žáků zvolí chybnou variantu, je zapotřebí vrátit se znovu k problému a pokusit se o výklad jiným způsobem, nebo mohou látku vysvětlit žáci, kteří hlasovali či odpověděli správně. V případě, že část žáků odpoví správně a část chybně, nabízí se možnost iniciovat třídní diskuzi (např. využití techniku ABCD rohy třídy – viz WILIAM, Dylan a LEAHY, Siobhán. Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. 2. revidované vyd. Praha: ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá: EDUkační LABoratoř, 2016) či rozdělit práci do menších pracovních skupin nebo dvojic (technika barevných kelímků).

Podrobněji se tématu tzv. klíčových otázek věnuje Responzivní výuka: FLETCHER-WOOD, Harry. Responzivní výuka: kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Přeložil Miroslava KOPICOVÁ. Praha: Euromedia Group, 2021.

Napsat komentář