Eduklub

Holistické sady kritérií

Holistické sady kritérií

Sady kritérií jsou jedním z příkladů, jak lze adaptovat metodu primárně určenou pro sumativní hodnocení (známkování vedené snahou o objektivizaci hodnocení) na formativní hodnocení (Wiliam, 2011).

Pro formativní funkci hodnocení se nejvíce osvědčily tzv. sady kritérií (rubrics), tj. několikaúrovňové popisy očekávaného výkonu. Ty učiteli i žákům samotným umožňují průběžně sledovat pokrok v jednotlivých složkách. Ony popisy očekávaného výkonu bývají nazývány různě – deskriptory (indikátory; ukazatele vyjadřující různou hodnotu kvality daného kritéria, stupně kvality dosažení kritéria apod.). Kritéria spojená s deskriptory ujasňují a pojmenovávají, které činnosti musí žáci pro zvládnutí práce udělat a co bude v jejich práci sledováno.

Kritéria a deskriptory jsou organizovány do přehledné tabulky, v níž vždy jeden řádek odpovídá jednomu kritériu a každá kolonka na řádku popisuje určitou míru zvládnutí daného kritéria (tzv. popis kvality).

Název (Kritéria pro …)


Úroveň 1Úroveň 2Úroveň 3
Kritérium 1Popis kvality1/1Popis kvality 1/2Popis kvality 1/3
Kritérium 2Popis kvality 2/1Popis kvality 2/2Popis kvality 2/3
Kritérium 3Popis kvality 3/1Popis kvality 3/2Popis kvality 3/3

Obrázek 1.Schéma vystihující podobu sady kritérií, dle Stevens a Levi, 2005, s. 6

Pro některá kritéria (jednoduchá, žákům srozumitelná) lze za deskriptor zvolit četnost výskytu. Doporučuje se však volit jemnější odlišení pomocí škály (např. stále, často, někdy, výjimečně/ještě ne apod.).

V zahraničí jsou rozlišovány dva typy sad kritérií: holistické a analytické. Liší se účelem, ke kterému učitelé hodlají tento typ hodnocení využít.

Holistické sady kritérií

Holistické sady kritérií umožňují vyučujícímu bodovat proces nebo produkt jako celek, bez možnost hodnotit jednotlivé části, proto se tento typ hodí spíše pro sumativní účely hodnocení.

KritériumSplnění daného kritéria
1.  Téma  Situace  AtmosféraStručně shrnete, co ukázka říká: u  prózy uvedete postavy, děj,  časoprostor; u  lyrické básně  postihnete situaci, atmosféru a zachycené pocity. Výstižně okomentujete, jak zapadá do  kontextu ostatního děje/ ostatních textů ve sbírce.
2.  Jazykové  prostředky 
Kompozice

Vystihnete a pojmenujete, které rozmanité  prostředky autor používá, aby vyjádřil/umocnil  své sdělení. Doložíte je příklady z ukázky.
Vyjádříte se výstižně o kompozici knihy jako celku.
3.  Hlavní   myšlenka 
Autorský  záměr 
Velký  prožitek
Vystihnete, co  znamená to, co ukázka říká.
U prózy či epické  básně vystihnete hlavní myšlenku  ukázky a její autorský záměr.
U lyrické básně vystihnete velký  prožitek, který je v ní zachycen, a stanovisko básníka.  
Obojí výstižně okomentujete,  doložíte příklady  z ukázky.

Obrázek 2
. Holistická sada kritérií pro interpretaci vybrané ukázky textu v literární výchově

Zdroj: Veronika Laufková a Filip Komberec dle textů Štěpánky Klumparové.

Obrázek 3. Ukázka holistické sady kritérií z matematiky (lineární funkce). Zdroj: GANAJOVÁ, Mária a kol. Formatívne hodnotenie a jeho implementácia do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, strana 79.

Zdroje:

GANAJOVÁ, Mária a kol. Formatívne hodnotenie a jeho implementácia do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, strana 79.

STEVENS, D. D., & LEVI, A. J. Introduction to rubrics: An assessment tool to save grading time, convey effective feedback and promote student learning. Sterling, Virginia: Stylus, 2005.

WILIAM, D. (2011). Embedded formative assessment. Bloomington, IN: Solution Tree Press.

Napsat komentář