Eduklub

Analytické sady kritérií – tzv. rubriky (rubrics) či hodnoticí matice

Analytické sady kritérií – tzv. rubriky (rubrics) či hodnoticí matice

Analytické sady kritériíučitelům poskytují možnost hodnotit separátně části produktu nebo procesu na několika úrovních (kvalitách). Díky této multidimenzionalitě se více hodí pro formativní hodnocení. Prostřednictvím podrobného popisu žák získává konkrétnější zpětnou vazbu (informaci o svém výkonu v každé bodované oblasti) – vidí své silné a slabé stránky, a proto své úsilí může nasměrovat tím správným směrem.

Kromě toho je možné jednotlivým kritériím na určité úrovni přiřadit bodové hodnocení, poté jednotlivé body sečíst a ohodnotit práci jako celek. K tomu by sloužil pátý sloupec. I přesto, že výsledný produkt ohodnotíme celkovým počtem bodů, procent či známkou, žáci dostávají srozumitelnou a konkrétní zpětnou vazbu.

O této sadě se hovoří jako o multidimenzionálním typu kriteriálního hodnocení. Právě díky této multidimenzionalitě, tj. více kritérií propojených s několikaúrovňovými popisy očekávaného výkonu (bývají označovány jako indikátory, deskriptory, úroveň či kvalita), je učiteli i žákovi umožněno identifikovat slabá místa, nasměrovat úsilí tím správným směrem a průběžně sledovat zlepšování žákova výkonu v jednotlivých složkách. Na jejich základě lze porovnat žákův současný výkon s jeho dřívějšími výsledky, tedy pracovat nejen s kriteriálním hodnocením, ale rovněž na hodnocení dle individuální vztahové normy.

Kritéria pro hodnocení plakátu

KritériumZvládli úplněZvládli částečněJeště nezvládli
Obsažené informacePlakát obsahuje všechny podstatné informace.Plakát obsahuje všechny podstatné informace, ale příliš mnoho vedlejších detailů.Plakátu chybí podstatné informace, přináší především nedůležité detaily.
Přehlednost, čitelnostNa plakátu snadno najdeme všechny podstatné informace.Některé informace hledáme na plakátu s obtížemi.Důležité informace se na plakátu ztrácejí.
Sladění slov a grafikyVerbální a obrazová podoba plakátu se doplňuje, plakát působí vyváženě.Slova a obrazy se zdvojují, nebo jsou v rozporu.Plakát vyvolává dojem chaosu, nebo převažuje buď verbální, nebo obrazová podoba.

Obrázek 1.
Kritéria pro hodnocení plakátu

Zdroj: Sada kritérií pro hodnocení plakátu včetně tabulky pro vzájemné hodnocení plakátu. str. 12 Zdroj: Kritické listy č. 31, dostupné z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty/31/_komplet.pdf

Na tato kritéria pro hodnocení plakátu, které mají žáci k dispozici vždy předtím, než začnou pracovat, navazuje tabulka pro vzájemné hodnocení plakátu, v níž žáci křížkem vyznačují úroveň zvládnutí daného kritéria (tabulku lze využít jak v rámci sebehodnocení, tak pro vzájemné hodnocení).

Tabulka pro vzájemné hodnocení plakátu

Vyznačte křížkem úroveň zvládnutí daného kritéria.

Skupina:

KritériumZvládli úplněZvládli částečněJeště nezvládliNemohu posoudit
Obsažené informacePřehlednost, čitelnostSladění slov a grafiky
Slovní komentář:
Obrázek 2.
Tabulka pro vzájemné hodnocení plakát

Kritické listy č. 31, strana 12 dostupné z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty/31/_komplet.pdf

Detailní jsou potom kritéria pro tvorbu plakátu

Obrázek 3. Kritéria pro tvorbu plakátu k literárním kroužkům. Zdroj kritérií: Kritické listy. Dostupné z: https://kritickemysleni.cz/wp-content/uploads/2020/05/KL31_web.pdf

Napsat komentář