Eduklub

Profesní portfolio jako podpora profesního učení, reflexe a sebereflexe

Profesní portfolio jako podpora profesního učení, reflexe a sebereflexe

Profesní portfolio je využíváno jako prostředek profesního učení, reflexe a sebereflexe, k uvědomování  si významu praktických zkušeností, teorií a významů pro pedagogickou praxi. Práce s profesním portfoliem má pozitivní účinek na konstruování profesního vědění, na rozvoj metakognitivních dovedností, k reflexi a profesnímu rozvoji. Rizikem může být trivializace, nízká reprezentativnost obsahu, časová náročnost apod. Podrobně s odkazem na relevantní výzkumy vize Tomková a Spilková (2019).

Kvalitní sebereflexi dobře poslouží také učitelské portfolio[1], které pedagogům umožňuje sledovat jejich profesní rozvoj. Portfolio, které vychází z rozpracovaného návrhu Standardu kvality profese učitele, je inspirován jak domácími teoretickými koncepty, tak zahraničními modely. Jeho popis a manuál, který vznikl již před více jak deseti lety, zůstává pořád inspirativní, včetně doprovodných evaluačních nástrojů[2].

O dokladovém portfoliu – jako povinnosti pro účely atestačního řízení – se uvažovalo také v plánovaném kariérním řádu pro učitele[3]. Dokladové portfolio by se mělo skládat z několika oblastí, ale nemělo by mít předepsanou formu – učitelům by tedy nechávalo vybrat a doložit širokou paletu znalostí, dovedností, kompetencí. Podle oblastí standardu učitele by se dokládaly oblasti osobního profesního rozvoje (další vzdělávání, přípravy do výuky, reflexe vlastní práce), oblast vlastní pedagogické činnosti (zejména specifika ze řízení třídy, práce žáky se SVP aj.) a oblast spolupráce a podílu na rozvoji školy, kam spadají vzájemné návštěvy pedagogů ve výuce, doklady o sdílení pedagogických zkušeností, příprava, realizace a reflexe tandemové výuky, spolupráce v předmětových komisích aj.

Za velmi užitečný nástroj zejména pro studenty učitelství a začínající pedagogy považujeme kartičky formativního hodnocení[4] – byly vytvořeny pro studenty učitelství v programu Učitel naživo[5] s cílem zlepšit sledování vlastního rozvoje studentů učitelství a k plánování dalších kroků v procesu stávání se učitelem. Vychází z poznání, že sebepojetí učitele je klíčovým konceptem ve vzdělávání pedagogů – dobře definované profesní sebepojetí pomáhá učitelům či studentům učitelství ujasnit si, jak pojímat výuku, jak se chovat ve třídě a jak jednat se žáky (Vaculík Pravdová, 2022)


[1] Dostupné z: http://zakatedrou.cz/?p=57

[2] Dostupné z: https://www.nuov.cz/ae/profesni-portfolio-ucitele

[3] Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/aktuality/karierni-rad-pro-ucitele.a-2723.html

[4] Dostupné z: https://www.ucitelnazivo.cz/karticky-pro-formativni-hodnoceni

[5] Dostupné z: https://www.ucitelnazivo.cz/

Odkazovaná literatura:

TOMKOVÁ, Anna a SPILKOVÁ, Vladimíra. Profesionalizace vzdělávání učitelů pro primární školu – možnosti a meze. Orbis Schoale, 13(1), 9–29.

VACULÍK PRAVDOVÁ, Blanka. Utváření profesního sebepojetí učitele jako součást kurikula studijního programu učitelství. Pedagogika, 72(2), 185–216, 2022. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/2072

Napsat komentář