Eduklub

Mahara – systém pro tvorbu on-line portfolia

Mahara – systém pro tvorbu on-line portfolia

Mahara je bezplatný a open-source webový systém pro správu elektronických portfolií (tzv. e-portfolií). Webový systém je vyvinutý v PHP a distribuovaný pod licencí GNU Public License. V maorštině znamená mahara „myslet, myšlení, myšlenka“, což velmi dobře odpovídá účelu Mahary. Původ projektu se lokalizuje na Nový Zéland, proto je se název odvíjí právě z maorštiny. Slovo „mahara“ má však svůj význam i dalších jazycích. V arabštině znamená Mahara výjimečná dovednost (nad rámec průměru) a v šonštině znamená Mahara zdarma / bezplatně. [1]

E-portfoliem lze chápat soubor různých elektronických objektů (dokumenty, webové stránky, blogy, obrázky, videa, audia, animace, …) pod správou daného uživatele publikovaných na webu. E-portfolio ukazuje nejenom dosažené schopnosti, dovednosti, úspěchy, ale může být neustále doplňováno o další vyřešené projekty či nově nabyté (profesní) kompetence. [2]

Mahara je tedy webový systém který mj. umožňuje tvorbu a správu e- portfolia, přičemž je zaměřen na oblast vzdělávání. Aktuálně je dostupná mimo jiné v české jazykové mutaci. [3]

Dílčími funkcemi Mahary jsou možnosti vytváření sociálních komunit, tedy propojování uživatelů a vytváření online komunit. Mahara byla navržena tak, aby svým uživatelům poskytovala nástroje pro vytváření osobního a profesionálního prostředí pro učení, vlastní rozvoj a prezentaci.

Jak již bylo zmíněno název odráží záměr vytvořit aplikaci zaměřenou na uživatele pro celoživotní učení a rozvoj žáka, stejně jako přesvědčení, že digitální technologie lze využívat pro podporu kolaborativního učení [4]. Hlavní vlastností, která Maharu odlišuje ostatních e-portfolií, je možnost seskupování uživatelů do tzv. skupin či komunit. Jeden uživatel může být součástí více komunit, přičemž každá komunita (třída) má svého správce (učitele), který může určit, které žákovské artefakty – objekty se budou zobrazovat ostatním uživatelům. V systému Mahara se tato kompilace vybraných artefaktů nazývá ‚pohled‘ (view). Žák může mít libovolný počet takových pohledů, každý s odlišnou kolekcí artefaktů. Diváci, kterým je žádoucí poskytnout přístup k žákovskému portfoliu, mohou být přidáni jako jednotlivci nebo jako členové komunity.

Doc. Jiří Zounek, didaktik z FF MUNI a autor VŠ učebnic používá Maharu od r. 2011. „Tímto krokem se snažím podpořit autoregulované učení studentů, snažím se rovněž podpořit rozvoj jejich dovedností plánovat svoje učení, převzít zodpovědnost za svoje učení apod. Mahara umožňuje také rozvoj sociálních aspektů učení. Z mého pohledu je Mahara vhodná k tomu, že lze sledovat postup práce studentů na seminárních nebo na diplomových pracích, nejenom dílčí produkty či finální verze prací. Daleko lépe se pak student hodnotí, dává se mu snáze zpětná vazba, je vidět jeho myšlenkový postup apod. To ovšem vyžaduje změnu přemýšlení o výuce a zejména spolupráci studentů a jejich aktivitu.“ [5]

Univerzita Karlova provozuje portál umim.to (https://umim.to/), který je založen na principech Mahary a může se do tohoto systému přihlásit každý student či zaměstnanec UK přes CAS (Centrální autentizační služba). K datu 20.7.2023 portál umim.to obsahoval 2 394 uživatelů.

V části profil jsou uloženy kontaktní a osobní údaje uživatele. Každé z polí lze považovat za samostatný artefakt, který můžete přidat nezávisle na své profilové stránce nebo na libovolné stránce portfolia. Uživatel tak o sobě může ostatním prozradit tolik informací, kolik si přeje.

Studenti se mohou ke skupinám v Mahaře připojit několika způsoby v závislosti na tom, jak byla skupina správcem nastavena.

Přidat vás může Správce Mahary.  V takovém případě uvidíte svou Skupinu po přihlášení v části Skupiny nebo uvedenou v pravém postranním panelu v části Moje skupiny. Uživatelé Umím.to jsou automaticky členy skupiny Univerzita Karlova.

Správci skupiny můžete zaslat žádost o připojení ke skupině. V hlavní nabídce (ikona hamburgeru) vyberte v rozbalovací nabídce Skupiny. Poté můžete vyhledat skupiny, ke kterým se můžete připojit, a kliknout na tlačítko Žádost o připojení k této skupině. Správce nebo tutor obdrží oznámení a rozhodne o vašem přijetí do skupiny. Kliknutím na tlačítko Přijmout se připojíte ke skupině, do které jste byli pozváni.

Některé skupiny budou otevřené a můžete se k nim připojit kliknutím na tlačítko Připojit se k této skupině.

Klíčovými prvky Mahary, o kterých byla již několikrát zmínka, jsou e- portfolia, která mohou být koncipována různými způsoby.

 • Stránky a sbírky
 • Soubory
 • Deníky
 • Poznámky
 • Plány
 • Životopis
 • Štítky

Stránka obsahuje výběr položek portfolia, které chcete prezentovat ostatním. Může obsahovat:

 • Vybrané soubory
 • Jednotlivé body životopisu
 • Texty (vámi vložené komentáře, instrukce nebo popisy)
 • Příspěvky v denících
 • Video a audio soubory
 • RSS kanál na externí blog
 • A další

Položky portfolia nasbírané v „Obsahu“ lze použití na neomezeném počtu stránek.

Sbírka je soubor stránek, které jsou vzájemně provázány a mají stejné povolení přístupů pro ostatní uživatele. Lze vytvářet neomezené množství sbírek, ale žádná stránka se nemůže vyskytovat ve více než jedné sbírce. Sbírku je možné vytvořit buď úplně nově nebo využít možnost zkopírovat již existující.

Prostor pro soubory je úložištěm složek a souborů, které je možné použit v rámci vlastního portfolia. Množství souborů, které lze nahrát do prostoru pro vaše soubory je závislý na nastaveném limitu (100 MB pro studenta UK v rámci Umím.to).

Plány jsou jednoduché seznamy úkolů. Jsou dobře přizpůsobeny pro plánování dlouhodobějších cílů. Plán se může skládat z řady jednotlivých aktivit, s nimiž jsou spojena data dokončení.

Mahara umožňuje svým uživatelům vytvořit si online životopis (CV)

Linda Pospíšilová, v rámci konference MoodleMoot.cz 2014, hovořila o využití Mahary, nástroje pro tvorbu elektronických portfolií v kombinaci se systémem Moodle. Mahara poskytuje prostor pro rozvíjení dovedností, sebehodnocení a sebeprezentaci, a lze jej využít i jako základ pro osobní učební prostředí (PLE). Moodle je zase jedním z nejrozšířenějších open-source systémů pro výuku a poskytuje množství nástrojů pro komunikaci, spolupráci a vytváření obsahu. Avšak, je obecně hierarchicky uspořádaný a zaměřený na potřeby vyučujícího. Přestože Moodle od verze 2.5 umožňuje studentům vytvářet určité aktivity, stále takových aktivit není mnoho a role (student / učitel) jsou jasně definovány.

Pospíšilová vysvětluje, že Mahara a Moodle lze propojit prostřednictvím single sign-on, což umožňuje sdílet výsledky učení mezi oběma systémy. Na Univerzitě Pardubice se ale rozhodli nevyužít tohoto jednotného přihlášení. Tím umožnili svým studentům přístup k jejich portfoliu i po ukončení studia, což je v souladu s myšlenkou celoživotního vzdělávání. [6]

Mahara, jako nástroj pro tvorbu elektronických portfolií, je v soudobém vzdělávání mocným nástrojem a pomocníkem v rozvoji sebeprezentace. Význam Mahary spočívá v jejím potenciálu vytvořit osobní učební prostředí (PLE), které se zaměřuje na individuální potřeby a cíle studenta. Mahara také umožňuje sběr a správu digitálních artefaktů během procesu učení, což pomáhá studentům sledovat a reflektovat svůj vlastní pokrok. Implementace Mahary v českém školství představuje určité výzvy. Pro úspěšné a efektivní využití ve školách je nezbytná potřeba technické podpory a školení pro pedagogy. Rovněž bude třeba modifikovat pedagogické myšlení a praxi, aby bylo možné plně využít potenciálu PLE a přizpůsobit výuku jednotlivým potřebám a cílům studentů.

[1] https://mahara.org/view/view.php?id=2 [cit. 20.7.2023]

[2] ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning: učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-903-6. [cit. 20.7.2023]

[3] https://translations.launchpad.net/mahara-lang/18.10/+translations [cit. 20.7.2023]

[4] BROWN, Mark. Showcasing Mahara: A new open source eportfolio. [cit. 20.7.2023]

[5] http://zounek.cz/system-mahara-e-portfolia-ve-vyuce-na-ustavu-pedagogickych-ved-ff-mu/  [cit. 20.7.2023]

[6] https://www.researchgate.net/publication/263853743_Mahoodle_a_Mahara_jako_osobni_ucebni_prostredi_kazdeho_z_nas [cit. 20.7.2023]

Napsat komentář