Eduklub

Aplikace Veyon

Aplikace Veyon

V soudobém světě vzdělávání, kde digitální technologie získává dominantní funkci v rámci učebního procesu, je důležité najít a využívat efektivní nástroje pro monitorování a řízení počítačových stanic. Veyon je software určený pro sledování a řízení počítačů s operačními systémy Windows nebo Linux v distribucích Debian, Ubuntu, Fedora příp. openSUSE. Jde o jeden z klíčových nástrojů správy a monitorování práce v počítačových učebnách.

Program nabízí pedagogům značné výhody. Umožňuje jim sledovat aktivitu žáků na jejich počítačích a případně s nimi interagovat přímo z vlastní – učitelské pracovní stanice, a dokonce nabízí možnost vzdálené podpory. Veyon má potenciál značně navýšit efektivitu vyučování a umožnit tak učitelům individualizaci a diferenciaci vlastní výuky.

V rámci probíhajících změn kurikulárních dokumentů s důrazem na digitalizaci vzdělávání (tzv. digitální kompetence) je začlenění nástrojů jako je Veyon do pedagogické praxe stále podstatnější. Tyto nástroje pomáhají učitelům lépe řídit a navigovat digitální prostředí ve třídě. Dílčím cílem Veyonu je rovněž příprava žáků na stále více digitalizovaný a automatizovaný svět, což je de facto i smyslem zmíněné nové klíčové kompetence v RVP ZV/G/SOV „digitální kompetence“.

Veyon, resp. programy tohoto typu představují důležitou softwarovou součást vybavení moderní počítačové pracovny a s narůstající integrací technologií do výuky se jejich důležitost jen dále upevní.

Oficiální stránky produktu (https://veyon.io/en/) představují Veyon jako „bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem pro monitorování a ovládání počítačů na různých platformách. Veyon vás podpoří při výuce v digitálním vzdělávacím prostředí, při provádění virtuálních školení nebo poskytování vzdálené podpory.“ [1]

Veyon je tedy svobodný a otevřený software (open-source). Jako open-source software je Veyon dostupný ke stažení a použití zdarma, přičemž jeho zdrojový kód je veřejně dostupný na GitHubu (https://github.com/veyon) a může být upravován a vylepšován širokou komunitou uživatelů a vývojářů. Open-source licence umožňuje jakékoliv škole nebo vzdělávací instituci využívat software bez nutnosti platit licenční poplatky. Tato otevřenost rovněž umožňuje průběžné vylepšování a aktualizace software na základě zpětné vazby a potřeb uživatelů, čímž zajišťuje jeho trvalou relevanci a efektivitu v měnícím se digitálním vzdělávacím prostředí.

Jak již bylo zmíněno, Veyon nabízí množství funkcí, které usnadňují práci učitelů v digitálních výukových prostředích. Umožňuje jim sledovat aktivity studentů na počítačích, přímo s nimi interagovat z vlastního pracoviště, provádět virtuální výcvik či poskytovat vzdálenou podporu. Díky kompatibilitě s mnoha platformami je Veyon univerzálně využitelný v různých výukových prostředích.

V základní instalaci nabízí Veyon řadu funkcí, které umožňují ovládání a přístup k počítačům. Všechny dostupné funkce jsou přístupné prostřednictvím tlačítek na panelu nástrojů a také v kontextové nabídce jednotlivých počítačů.

Základní funkce [2]

 • Režim sledování – učitel může sledovat práci žáků ze své stanice.
 • Režim demonstrace – učitel ze své stanice promítá postup na vybrané, resp. všechny žákovské počítače.
 • Uzamčení obrazovek – učitel může uzamknout vybrané, resp. všechny obrazovky žákovských PC.
 • Vzdálený přístup – učitel může ze své stanice vzdáleně ovládat žákovský PC.
 • Zapínání, restartování a vypínání počítačů – učitel může pomocí příkazu zapnout, vypnout či restartovat libovolný žákovský počítač.
 • Přihlášení a odhlášení uživatelů
 • Odesílání textových zpráv – učitel může vybraným, resp. všem žákům poslat textovou zprávu. Textová zpráva se zobrazí na počítačích ve formě okna se zprávou.
 • Spuštění programu / webové stránky – učitel může v jeden okamžik spustit na vybraných, resp. všech žákovských stanicích určitý program či webovou stránku.
 • Přenos souborů – učitel může na vybrané, resp. všechny žákovské stanice odeslat jeden nebo více souborů.
  Přenos souborů lze uskutečnit několika způsoby:
  • Přepis stávajícího souborů
  • Pouze přenos
  • Přenos a otevření souboru(ů) s přidruženým programem
  • Přenos a otevření cílové složky
 • Snímek obrazovky – učitel může sejmout obsah obrazovky jednoho nebo všech počítačů a uložit je do zadané cílové složky.

Pokud tyto funkce nedostačují, je možné program Veyon výrazně rozšířit dalšími (již však komerčními) doplňky. Tyto doplňku umožňují uživatelům mezi sebou chatovat, učiteli omezit přistup k internetu či žákovskou obrazovku nahrávat. [3]

Při používání jakéhokoli digitálního nástroje, jako je Veyon, je třeba řešit otázky bezpečnosti a ochrany soukromí. Bezpečnostní aspekty se týkají ochrany proti neautorizovanému přístupu, zatímco otázky soukromí se vztahují na ochranu osobních údajů a zachování důstojnosti uživatelů.

Pokud jde o bezpečnost, Veyon disponuje řadou funkcí, které pomáhají zabránit neoprávněnému přístupu. To zahrnuje autentizaci na základě klíčů nebo hesel, stejně jako možnost nastavit konkrétní přístupová práva pro různé uživatele. Přesto vždy existuje potenciální riziko, že by mohlo dojít k narušení systému, což je obecným rizikem spojeným s používáním jakékoliv technologie.

Co se týče soukromí, je třeba řešit otázku, do jaké míry by měli pedagogové mít možnost monitorovat aktivitu svých žáků. Ačkoli Veyon umožňuje učitelům sledovat, co studenti dělají na svých počítačích, je důležité stanovit jasné hranice toho, co je přijatelné. Důležité je i informovat studenty o tom, kdy a jak jsou sledováni, aby byla zachována transparentnost vzdělávání a respektováno soukromí žáků.

Tedy přestože Veyon nabízí mnoho nástrojů pro zajištění bezpečnosti a ochrany soukromí, je nezbytné, aby školy pečlivě zvážily, jak tyto nástroje implementovat a jaká pravidla stanovit pro jejich používání, aby se zabránilo jakémukoli zneužití.

Současný vývoj v oblasti digitálního vzdělávání jasně naznačuje, že nástroje jako Veyon budou v (českém) školství stále žádanější. Výhody, které Veyon nabízí, jsou však vyvažovány potenciálními otázkami týkající se bezpečnosti a soukromí. I přes robustní bezpečnostní mechanismy, které software nabízí, je třeba věnovat pozornost tomu, jak jsou tyto nástroje používány, a zajistit, že budou využity tak, aby byla zachována transparentnost a respekt k soukromí studentů. Je důležité, aby se pedagogové a školské instituce aktivně zapojily do diskuse o tom, jak nejlépe tyto nástroje využít k podpoře efektivního a etického vzdělávání. Veyon je aktuálně dostupný převážně v anglické jazykové mutaci. Jedná se u jeden z mnoha nástrojů pro řízení a správu počítačové učebny.

[1] https://veyon.io/en/ [cit. 16.7.2023]

[2] https://docs.veyon.io/en/latest/user/features.html [cit. 16.7.2023]

[3] https://veyon.io/en/addons/ [cit. 16.7.2023]

Napsat komentář