Eduklub

Sám „hříšník“ Exxon Mobile si vedl detailní údaje

Sám „hříšník“ Exxon Mobile si vedl detailní údaje

V jednom z nejrenomovanějších časopisů, kam vědci v oblasti přírodních věd mohou publikovat – Science – vyšel v lednu zajímavý článek. Jeho abstrakt doslova uvádí: „Někteří zástupci fosilního průmyslu se po desetiletí snažili přesvědčit veřejnost, že příčinnou souvislost mezi využíváním fosilních paliv a oteplováním klimatu nelze prokázat, protože modely používané k prognózování oteplování jsou příliš nejisté. Supran et al. ukazují, že jedna z těchto fosilních společností, ExxonMobil, měla své vlastní interní modely, které předpovídaly trajektorie oteplování shodné s těmi, které předpovídaly nezávislé akademické a vládní modely. To, čemu o klimatických modelech rozuměly, tak bylo v rozporu s tím, čemu chtěli, aby veřejnost věřila.“

Kontext příspěvku

Investigativní žurnalista v roce 2015 odhalil záznamy společnosti Exxon Mobile, z nichž vyplývá, že již na konci 70. let existovalo podezření, že produkty používání fosilních paliv mají vliv na skleníkový efekt a mohly by mít dramatický efekt na životní prostředí už do roku 2050.

Později se objevily další dokumenty, které ukázaly, že největší obchodní sdružení amerického ropného a plynárenského průmyslu o tom vědělo přinejmenším od 50. let, stejně jako uhelný průmysl přinejmenším od 60. let a elektrárenské společnosti, ropná společnost Total a automobilky GM a Ford přinejmenším od 70. let. Vědci a novináři analyzovali texty v těchto dokumentech a poskytli kvalitativní popis znalostí zájmů fosilních paliv o klimatických vědách a jejich důsledcích. V roce 2017 bylo prokázáno, že interní dokumenty společnosti Exxon i recenzované studie publikované vědci společností Exxon a ExxonMobil Corp v drtivé většině uznávají, že změna klimatu je skutečná a způsobená člověkem. Naproti tomu většina veřejných sdělení společností Mobil a ExxonMobil Corp podporovala pochybnosti o této otázce.

Výhled
Desítky měst, okresů a států dnes žalují ropné a plynárenské společnosti za jejich „dlouhodobé interní vědecké poznatky o příčinách a důsledcích klimatických změn a klamavé kampaně vůči veřejnosti“. Evropský parlament a americký Kongres uspořádali slyšení, americký prezident Joe Biden se zavázal pohnat fosilní společnosti k odpovědnosti. Dokonce vzniklo občanské sociální hnutí pod přezdívkou #ExxonKnew. Zjištění autorů článku ukazují, že společnost ExxonMobil před desítkami let o globálním oteplování nejen „něco“ věděla – věděla toho stejně jako akademičtí a vládní vědci. Ale zatímco tito vědci se snažili sdělit, co věděli, společnost ExxonMobil se snažila to popřít – včetně přehnaného zdůrazňování nejistot, očerňování klimatických modelů, mytologizace globálního ochlazování, předstírání nevědomosti o rozpoznatelnosti oteplování způsobeného člověkem a mlčení o možnosti uvízlých aktiv fosilních paliv ve světě s omezenými emisemi uhlíku.

Dopad do výuky

Téma umožňuje žáky seznámit s pozicí přírodovědných disciplín v rámci celé lidské činnosti. Jasně ukazuje, jak je podstatné na vědecká zjištění nahlížet i z kontextu sociálně-politických témat. Zároveň je příběh hezkou ukázkou manipulativních technik a může tak být podkladem pro rozvoj mediální gramotnosti žáků.

S ohledem na obsah přírodních věd nabízí článek i potenciál práce s grafy. Fakt, že jde o reálná data, navíc zpestřená kriminální zápletkou, by mohl žáky dál motivovat.

Vyústěním takto motivované vyučovací jednotky by pak mohla být žáky vyhledávaná opatření, která v posledních letech politické špičky navrhují a kontrast s návrhy ekologických aktivistů.

Obrázek 1 Historicky pozorované změny teploty (červeně) a koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře (modře) v průběhu času v porovnání s prognózami globálního oteplování, které uvádějí vědci společnosti ExxonMobil.
(A) “Vlastní” projekce modelované společností Exxon z roku 1982. (B) Souhrn projekcí v sedmi interních sděleních společnosti a pěti recenzovaných publikacích z let 1977 až 2003 (šedé čáry). (C) Interně uváděný graf “vlivu CO2 na globální oteplování v interglaciálním měřítku” z roku 1977. (A) a (B) zobrazují zprůměrovaná historická teplotní pozorování, zatímco historický teplotní záznam v (C) je vyhlazená simulace modelu zemského systému za posledních 150 000 let.

Zdroj

Supran, G., Rahmstorf, S., & Oreskes, N. (2023). Assessing ExxonMobil‘s global warming projections. Science, 379(6628), eabk0063. https://doi.org/doi:10.1126/science.abk0063

Napsat komentář