Eduklub

Využití MS Teams ve výuce na VŠ – distanční výuka (práce ve skupinách)

Využití MS Teams ve výuce na VŠ – distanční výuka (práce ve skupinách)

V rámci zimního semestru akademického roku 2020/2021 probíhala výuka předmětu „Náslechová praxe v oboru biologie s reflexí“ formou distanční výuky. Platformou, ve které byla výuky vedena, bylo prostředí MS Teams.

V MS Teams bylo nutné vytvořit uzavřené prostředí pouze pro studenty tohoto předmětu a dané formy studia (PS x KS). V aplikaci MS Teams, po přihlášení, byl nejprve vytvořen tým pomocí stisknutí tlačítka „Připojit se k týmu nebo vytvořit nový“ nacházejícího se v pravém horním rohu. Následně, po stisknutí tlačítka „Vytvořit tým“, byl vybrán typ týmu „Třída“, kde je možné vést diskuse, zadávat a vytvářet skupinové projekty apod. Následně bylo nutné zadat název týmu, který se shodoval s názvem předmětu. Pro snadnější orientaci studentů v týmech byl zadán i akademický rok a forma studia (PS x KS). Bylo možné využít též kolonky „Popis“, která je však volitelná. Po vytvoření týmu pomocí stisknutí tlačítka „Další“, je do týmů možné přihlásit jednotlivé studenty, které vyučující může vybírat ze studentů, kteří jsou na fakultu přihlášeni. Stejně tak je možné vybírat a přidávat jednotlivé vyučující, kteří by se na vedení předmětu měli podílet. Tento krok je možné přeskočit a vyčkat na to, až se jednotliví studenti/učitelé do týmu budou přihlašovat sami, neboť odkaz na tým byl k dispozici v SISu1.

Manuální zadávání studentů je časově náročnější, nicméně vyplatí se do něj investovat čas v případě, že zamýšlíme přihlášené studenty do „třídy“ rozdělovat do skupin a toto rozdělení chceme vykonat v dostatečném předstihu před zahájením on-line výuky.

Jelikož se jednalo výhradně o semináře, bylo nutné v této formě on-line výuky zajistit interaktivitu setkávání se studenty. Jako nejvhodnější se jevilo studenty rozřazovat do tzv. „kanálů“ neboli skupinek. Pokud máme třídu již vytvořenou, vidíme po levé straně obrazovky několik ikonek. Jedná se o ikonky „Domovská stránka“, „Poznámkový blok předmětu“, „Zadání“, „Známky“, „Reflect“, „Insights“ a „Kanály“, kde je nejprve předdefinováno „Obecné“.

Obr. 1

V tzv. „obecném kanálu“ může probíhat výuka hromadná, např. úvodní setkání se všemi studenty, sdělení programu setkání, zadání apod. (obr. 2) a následně je možné studenty rozdělit do již zmíněných skupinek, resp. „kanálů“, pokud jsme tedy nejlépe studenty takto rozdělili ještě před samotným zahájením setkání.

Obr. 2

Nejprve bych se ráda zaměřila na postup při rozdělování studentů do skupinek, tvorba tzv. „kanálů“. Jsou dvě možnosti. Studenty můžete dopředu do „kanálů“ přiřadit Vy nebo se studenti sami mohou do „kanálů“ rozdělit dle Vašich pokynů.

Pokud zvolíte první možnost, tak pomocí ikony „3 tečky“, kterou naleznete u názvu kurzu, kliknete na možnost „Přidat kanál“ a dále upravíte informace týkající se kanálu, jeho název (např. skupina 1), popis (např. v tomto kanále bude probíhat diskuse v užší skupině studentů) a dále je možné nastavit, kdo bude mít do kanálu přístup (např. všichni členové týmu x konkrétní členové týmu). Pokud zvolíte možnost „konkrétní členové týmu“, je dále nutné uvést, o které studenty se má jednat.

Pokud zvolíte druhou možnost, máte vytvořené pouze kanály a po zadání konkrétních pokynů pro práci ve skupině pak již jen studenty nasměrujeme, aby si do „kanálů“ přešli a po skončení úkolu, aby se opět vrátili do „kanálu obecného“.

Vy jako učitel máte možnost jednotlivé „kanály“ navštěvovat a kontrolovat tak práci studentů. Na tuto možnost je dobré studenty předem upozornit.

_____________

1 SIS = studijní informační systém, ve kterém si studenti předmět přihlašují do svého rozvrhu na daný semestr akademického roku.

Napsat komentář