Eduklub

Rozvoj digitálních kompetencí – každý jsme jiný

Poskytování podpůrných opatření při rozvoji digitálních kompetencí žáků

K rozvoji digitálních kompetencí dochází u každého žáka ve školním prostředí především v rámci jednotlivých vzdělávacích oborů. Pokud jsou výstupy digitálních kompetencí propsány do školních výstupů jednotlivých předmětů, stávají se pro všechny žáky závaznými bez ohledu na jejich učební potenciál. Aby mohli žáci při dosahování i těchto výstupů postupovat vlastním individuálním tempem, poskytuje škola některým z nich podpůrná opatření (od druhého stupně na základě doporučení poradenského zařízení). Pro část žáků tato podpůrná opatření škola (na základě doporučení školského poradenského zařízení) rozpracovává v individuálním vzdělávacím plánu (IVP).

Žákům s mentálním postižením bývá zpravidla poskytováno podpůrné opatření, které spočívá v úpravě náročného vzdělávacího obsahu určeného pro běžného žáka do podoby minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ).

Některým žákům poskytují digitální technologie významnou pomoc v podobě speciální kompenzační pomůcky při vyrovnání jejich hendikepu a nastavení rovné příležitosti ke vzdělávání (např. digitální lupa, komunikátor, PC s braillským řádkem). Vybavení digitální technikou (na základě doporučení školského poradenského zařízení) se stává pro žáka podpůrným opatřením a stát škole poskytuje na vybavení těmito pomůckami finanční prostředky.

Možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s LMP

Doporučené možnosti rozvoje digitálních kompetencí žáků s mentálním postižením v rámci výuky jsou popsány prostřednictvím konkretizace vybraných snížených výstupů (MDÚ) všech vzdělávacích oborů o způsoby jejich dosažení prostřednictvím digitálních technologií (text doporučení je označen kurzívou). Tyto doporučené specifikace jsou pro snazší orientaci opatřeny kódem MDÚ z RVP ZV.

Několik doporučení se váže na více snížených výstupů (MDÚ) a ukazují tak možnosti využití digitálních technologií napříč vzdělávacím oborem. Tato doporučení nejsou propojena s konkrétními stávajícími MDÚ a kód u sebe nemají.

Digitální technologie ve výuce žáků se SVP a žáků nadaných

Na základě zkušeností učitelů s využitím digitálních technologií při výuce žáků s mentálním postižením lze upozornit na rizika, která je třeba zohlednit při rozvoji jejich digitálních kompetencí:

  • snadné zneužití žáků s mentálním postižením při virtuálních kontaktech;
  • problémy spojené s obtížným porozuměním psanému textu, způsobené pomalým tempem čtení, obtížným vyhodnocením obsahu textu;
  • rychlé bezmyšlenkovité reakce nahrazující logické myšlení.

U žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami je nezbytné vzít v potaz, že s některými digitálními technologiemi se žák ve škole může setkávat poprvé, nebude mu umožněno využívání a procvičování v domácím prostředí a bude jej třeba citlivě, bez poukazování na odlišnost žáka, zasvětit do uživatelských funkcí.

Někteří žáci mohou být naopak zvyklí využívat digitální technologie pouze jednostranně (digitální hry, elektronická komunikace atd.). Bude třeba vedení pedagogem k využití digitálních technologií ke vzdělávání, získávání, třídění a kritickému hodnocení informací.

Nebezpečí ve vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných může spočívat v nadužívání digitálních technologií. Někteří žáci pro své specifické chování nemusí být v kolektivu oblíbeni a mohou kompenzovat neuspokojivé sociální vztahy přikloněním se k virtuálnímu světu. U těchto žáků je třeba pečlivě vyvažovat přínos digitálních technologií pro rozvoj nadání a potřebu rozvoje sociálních a komunikačních dovedností a postupného začlenění do kolektivu.

Rizika ve vzdělávání žáků s nedostatečnou znalostí češtiny jsou spojována především se školní neúspěšností, která není způsobena jejich intelektovými schopnostmi, ale nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, případně nedostatečnou podporou ze strany rodiny. Vhodně zvolené digitální technologie mohou částečně suplovat pomoc rodičů, poskytovat zpětnou vazbu a zvyšovat motivaci žáků nabídkou atraktivních materiálů a pestrých aktivit. Lze je využít pro posilování domácí přípravy, mohou částečně nahradit doučování při respektování individuálního pracovního tempa žáka a poskytování potřebné zpětné vazby.

Zdroj: revize.edu.cz

Napsat komentář