Eduklub

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání

Počítače a technika hraje v dnešní době prim. Digitalizace se díky pandemii velmi rychle zavedla i do našich škol, kde se s ní snažíme, tu lépe, tu hůře, sžít a vyrovnat. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podzim 2020 schválilo a připravilo v rámci realizace nové národní Strategie 2030+ projekt pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání. Mimo jiné je to reakce na zprávy České školní inspekce, které konstatují, že nejsou dostatečně využívány moderní výukové metody a převažují frontální formy práce s dominancí učitele, což vede k nižší míře aktivního zapojení žáků do výuky. Zároveň rostou počty dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a je nezbytná vyšší míra individualizace výuky nebo různorodých úkolů tak, aby tyto potřeby a možnosti žáků byly více respektovány.

Jedním z cílů pokusného ověřování je tak připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom, zda a jak začlenit kombinované vzdělávání do výuky v základních i ve středních školách.   Očekávají se benefity při práci s nadanými či naopak nemocnými či hendikepovanými žáky, s dětmi na dlouhodobých pobytech v zahraničí nebo pokud to je pro žáka a jeho rodinu z nějakého důvodu výhodnější.

Přihlásily se desítky škol, od malotřídek po velké střední odborné školy

Projekt je realizován na principu dobrovolného zapojení škol. Do začátku března se k ověřování přihlásilo 38 základních škol, 17 středních škol a 10 gymnázií. Školy jsou všech velikostí, zřizovatelů i zaměření, ministerstvo potřebuje znát všechny možnosti.

Zúčastněné školy mohou zapojit celé ročníky, třídy, skupiny nebo jen konkrétní žáky. A je jasné, že škola musí mít i paralelních skupiny žáků, kteří se vzdělávají prezenčně, jako kontrolní vzorek, aby se daly objektivně srovnat výsledky obou metod vzdělávání a definovat výhody a nevýhody. Samozřejmě zapojení každého žáka je podmíněno souhlasem jeho zákonného zástupce. Dnes už víme, že většina přihlášených škol chce zařadit do pokusu2/3 svých žáků, běžné školy neplánují ověřování u posledních ročníků (žáků 9. tříd a maturantů), výjimku tvoří ScioŠkoly.

Co si MŠMT od pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání slibuje

Je třeba využít zkušenosti a vytvořit funkční model výuky, které propojuje prezenční a distanční formu vzdělávání. Očekáváme, že kombinovaná forma má potenciál přinést do škol nové příležitosti: zvýšit samostatnost žáků, rozvíjet kompetenci k učení, personalizovat vzdělávání. Cílem je zohlednit různorodé učebních styly žáků, a přitom zachovat kvalitu. Jednoznačným benefitem je možnost vytvořit rovné příležitosti pro vzdělávání žáků, kteří se z jakéhokoli důvodu nemohou účastnit prezenční výuky. A také třeba vyzkoušet možnosti propojení prvků zážitkové pedagogiky.

Školy budou v rámci kombinovaného vzdělávání realizovat jak konkrétní témata, tak i celé předměty. Některé školy hodlají tyto varianty kombinovat. Často chtějí ředitelé distanční výuku zaměřit na realizaci školních projektů. Některé SOŠ plánují metody využít i pro praktickou výuku. ​​

V rámci přihlášených škol bude také zkoumána efektivní organizace – od kombinace skupinového vzdělávání dle času nebo v návaznosti na rozvržení obsahu, až po personalizovaný model v rámci individuálního studijního plánu nebo individuálního vzdělávání​.  I časové modely navrhované školami jsou různé. Může to být zavedení distančního vzdělávání na 1 konkrétní den v týdnu​, 1-3 týdny za pololetí nebo 1-2 dny za měsíc. ​ Tady by se hodilo podotknout, že to záleží na školách, ale přínosem pro PO KV je využití co nejvíce různých kombinací. A také to, že je dobré také zjistit, co nefunguje, protože i to je zpětná vazba, kterou je možné využít.

Kdy bude pokus spuštěn a kdy se dozvíme výsledky? 

Plán přípravné fáze probíhá od 1.1. do 31.8.2021. Bohužel spuštění projektu spadlo do období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR a nuceného přesunu veškeré výuky na distanční formu. Pokusné ověřování tak není možné na školách momentálně realizovat.  Ale ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem probíhá příprava zapojených škol a vzájemná setkávání ředitelů a webináře pro učitele.

Školy budou realizovat kombinovanou výuku v návaznosti na to, jak se bude vyvíjet pandemická situace a s ní související opatření vlády a jak budou připraveny, ale nejpozději od 1.9.2021. Výsledky budou známy o prázdninách příštího roku (2022). O všech krocích a pokrocích vás budeme informovat.

Zdroj: www.edu.cz

Napsat komentář