Eduklub

Archiv štítku: rubrics

Analytické sady kritériíučitelům poskytují možnost hodnotit separátně části produktu nebo procesu na několika úrovních (kvalitách). Díky této multidimenzionalitě se více hodí pro formativní hodnocení. Prostřednictvím podrobného popisu žák získává konkrétnější zpětnou vazbu (informaci o svém výkonu v každé bodované oblasti) – vidí své silné a slabé stránky, a proto své úsilí může nasměrovat tím správným směrem. Kromě toho je možné jednotlivým kritériím na určité úrovni přiřadit bodové hodnocení, poté jednotlivé body sečíst a ohodnotit práci jako celek. K tomu by sloužil pátý sloupec. I přesto, že výsledný produkt ohodnotíme celkovým počtem bodů, procent či známkou, žáci dostávají srozumitelnou a konkrétní zpětnou vazbu. O této sadě se hovoří jako o multidimenzionálním typu kriteriálního hodnocení. Právě díky této multidimenzionalitě, tj. více kritérií propojených s několikaúrovňovými popisy očekávaného výkonu (bývají označovány jako indikátory, deskriptory, úroveň či kvalita), je učiteli i žákovi umožněno identifikovat slabá místa, nasměrovat úsilí tím správným směrem a průběžně sledovat zlepšování žákova výkonu v…

Čtěte více

Sady kritérií jsou jedním z příkladů, jak lze adaptovat metodu primárně určenou pro sumativní hodnocení (známkování vedené snahou o objektivizaci hodnocení) na formativní hodnocení (Wiliam, 2011). Pro formativní funkci hodnocení se nejvíce osvědčily tzv. sady kritérií (rubrics), tj. několikaúrovňové popisy očekávaného výkonu. Ty učiteli i žákům samotným umožňují průběžně sledovat pokrok v jednotlivých složkách. Ony popisy očekávaného výkonu bývají nazývány různě – deskriptory (indikátory; ukazatele vyjadřující různou hodnotu kvality daného kritéria, stupně kvality dosažení kritéria apod.). Kritéria spojená s deskriptory ujasňují a pojmenovávají, které činnosti musí žáci pro zvládnutí práce udělat a co bude v jejich práci sledováno. Kritéria a deskriptory jsou organizovány do přehledné tabulky, v níž vždy jeden řádek odpovídá jednomu kritériu a každá kolonka na řádku popisuje určitou míru zvládnutí daného kritéria (tzv. popis kvality). Název (Kritéria pro …) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Kritérium 1 Popis kvality1/1 Popis kvality 1/2 Popis kvality 1/3 Kritérium 2 Popis kvality 2/1 Popis kvality…

Čtěte více

2/2