Eduklub

Archiv štítku: holistické sady kritérií

Sady kritérií jsou jedním z příkladů, jak lze adaptovat metodu primárně určenou pro sumativní hodnocení (známkování vedené snahou o objektivizaci hodnocení) na formativní hodnocení (Wiliam, 2011). Pro formativní funkci hodnocení se nejvíce osvědčily tzv. sady kritérií (rubrics), tj. několikaúrovňové popisy očekávaného výkonu. Ty učiteli i žákům samotným umožňují průběžně sledovat pokrok v jednotlivých složkách. Ony popisy očekávaného výkonu bývají nazývány různě – deskriptory (indikátory; ukazatele vyjadřující různou hodnotu kvality daného kritéria, stupně kvality dosažení kritéria apod.). Kritéria spojená s deskriptory ujasňují a pojmenovávají, které činnosti musí žáci pro zvládnutí práce udělat a co bude v jejich práci sledováno. Kritéria a deskriptory jsou organizovány do přehledné tabulky, v níž vždy jeden řádek odpovídá jednomu kritériu a každá kolonka na řádku popisuje určitou míru zvládnutí daného kritéria (tzv. popis kvality). Název (Kritéria pro …) Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Kritérium 1 Popis kvality1/1 Popis kvality 1/2 Popis kvality 1/3 Kritérium 2 Popis kvality 2/1 Popis kvality…

Čtěte více

1/1