Eduklub

Archiv štítku: Aplikace

Počítačové simulace jsou mocným pomocníkem ve výuce, který může pomoci žákům lépe porozumět konceptům, provádět experimenty a rozvíjet kritické myšlení. Zkusme uvést několik tipů, jak lze počítačové simulace efektivně integrovat do výuky: Vizualizace složitých konceptů: Simulace umožňují vizualizaci složitých a abstraktních konceptů, což studentům usnadňuje jejich porozumění. Například ve fyzice mohou simulace znázorňovat pohyb těles, elektromagnetické pole nebo optické jevy. Experimentace bez rizika: Simulace umožňují studentům provádět experimenty bez rizika spojeného s reálnými situacemi. To je užitečné v oblastech jako chemie, biologie a fyzika, kde skutečná experimentace může být nákladná nebo nebezpečná. Zpětná vazba a analýza: Počítačové simulace umožňují studentům získat okamžitou zpětnou vazbu na své akce a experimenty. Mohou analyzovat výsledky a zkoumat, co se stane při různých nastaveních. Interaktivita: Simulace jsou interaktivní, což znamená, že studenti mohou ovlivňovat průběh simulace a zkoumat různé scénáře. To podporuje aktivní učení a experimentaci. Přístupnost: Simulace jsou často přístupné online a zdarma,…

Čtěte více

Procvičování je důležitou součástí vzdělávacího procesu, protože umožňuje žákům utvrdit a upevnit si své znalosti a dovednosti. Pravidelné a opakované procvičování zlepšuje učební výkon, zvyšuje paměťovou retenci a podporuje trvalé zapamatování informací. Zároveň je to důležitý prostředek k rozvoji automatických dovedností a schopností, které jsou nezbytné pro efektivní a úspěšné zvládnutí složitějších úkolů. Plánování procvičování do výuky by mělo být systematické a strukturované. Učitelé by měli zahrnout do výuky pravidelné opakování již probíraného učiva a poskytovat žákům příležitosti k opakovanému procvičování a aplikaci nových informací v různých kontextech. Důležité je rozložit procvičování do delšího časového období, aby byla dosažena dlouhodobá paměťová retence. Plánování procvičování by mělo být promyšlené a zahrnovat různé formy aktivit, které podporují různé typy učení a rozvoj žáků. Kombinace úloh, které vyžadují různé přístupy k řešení významně přispívá k dlouhodobému zapamatování. Naopak rutinní procvičování stejných úloh vede k okamžitému zvednutí výkonu, ovšem s nižší udržitelností. Testy a…

Čtěte více

Výuka programování na ZŠ pomocí blokového jazyka je už celkem běžnou záležitostí a jazyků či platforem jako je Scratch, MakeCode či Blockly využívá i mnoho dalších aplikací či vývojových prostředí. K propojení těchto jazyků tak dochází i s robotickými či herními simulátory nebo vlastním herním prostředím jako je např. Minecraft. Stále se však pohybujeme s použitím, resp. interpretací výsledného kódu v rámci online či desktopových aplikací. Tento článek představí celkem jednoduchou možnost vývoje až i komplexních mobilních aplikací (včetně iOS), kde se právě skloubí návrh mobilní aplikace s programováním jednotlivých kompotent pomocí jazyku Blockly a spuštěním aplikace přímo v mobilním zařízení. Jedná se o prostředí MIT App Inventor, které vzniklo již v roce 2012 a hlavním cílem tvůrců bylo vytvořit pro žáky, resp. pro výukové účely blokově orientované programovací prostředí pro tvorbu mobilních aplikací. Oproti jiným prostředím či platformám zaměřených na výuku programování nabízí MIT App Inventor přidanou hodnotu právě…

Čtěte více

Využití videa ve výuce je v dnešní době zcela běžnou záležitostí (alespoň by mělo být). Míra a způsob začlenění videa do výuky může být však velmi rozličná. Nejběžnější a také nejjednodušeji představitelná forma bude pravděpodobně prezentace video záznamu na projektoru při klasické výuce nebo odkázání žáků na online video materiál. Ve většině případech se bude jednat o online videa na YouTube, Vimeo či obdobných portálech nabízejících publikování a shlédnutí všemožných druhů a typů videí. V každém případě však půjde o typické využití videa v podobě pasivního (alespoň v rámci sledování materiálu) sledování obsahu ze strany žáků. To může samozřejmě v případě osvícenějších vyučujících sloužit jako podklad pro další, ať již návazné či průběžné aktivity, které s obsahem video materiálu souvisí. Stále se však bude jednat o klasický a dlouhá léta již zakotvený přístup prezentace video obsahu, který byl z didaktického hlediska mnohokrát a již dávno popsán. Dnešní technologie však nabízejí…

Čtěte více

Ačkoliv počátky animace sahají do hluboké historie (počátky bychom mohli hledat již v době Paleolitu v podobě sekvence fází pohybu u nástěných maleb), nejčastěji je animace spojována s kinematografií, tedy konkrétně s animovaným filmem. [1][2] Vedle kinematografie se animace začala velmi hojně využívat i v oblastech televizních technologií a s příchodem počítačových technologií se objevilo mnoho oblastí, kde našla své uplatnění, např. reklamní banery na webových stránkách, počítačové hry, simulace jevů a dějů jako součást apletů, virtuální a rozšířená realita. Samozřejmě se animace dostala v rozličné podobě i do vzdělávání. Za prvé se s ní můžeme setkat v rámci vzdělávacích materiálů, kde mnohdy umožňuje efektivnější vizualizaci určitých jevů či dějů a její využití se výrazně promítá do podoby vzdělávacích materiálů. Za druhé je animace zajímavým výrazovým prostředkem, který mohou žáci využít a učitelé začlenit jako metodu či přímo učivo např. ve Výtvarné výchově či Informatice. Ať už se jedná o…

Čtěte více

Tento článek by mohl mást svým názvem. A pokud si ho rozklikl člověk, který očekává tvorbu map, kde se nachází města, či pohoří, tak bude velmi zklamán. Tento článek se zaměřuje na organizéry informací a vědomostí, resp. ani ne tak na ně, jako na aplikace, programy ať už online, či offline, které je možné využít pro tvorbu převážně myšlenkových nebo pojmových map. I přestože se v některých konceptech, resp. teoriích, předpokládá, že je velmi užitečné tvořit organizéry pouze pomocí tužky, pastelek a papíru, současná situace ale naznačuje, že je také velmi vhodné uvažovat i o digitálních technologiích. Cmap tools (cloudová verze) CmapTools je software, který byl vyvinul přímo pro vytváření pojmových map institutem IHMC (Institute for Human and Machine Cognition) a byl jako jeden z prvních využíván primárně pro tvorbu těchto organizérů vědomostí. Jako program byl přeložen do více než 50 jazyků, včetně češtiny, nicméně za současné “cloudové situace” byla…

Čtěte více

CoSpaces, resp. CoSpaces Edu je možné chápat jako online prostředí pro vytváření jednoduchých aplikací virtuální reality. Z hlediska využití ve vzdělání se vyznačuje CoSpaces Edu dvěma hlavními aspekty. Prvním z nich je práce ve 3D, druhým pak programovatelná interaktivita vytvářené aplikace. Tvorba 3D prostředí CoSpaces Edu představuje zajímavé kreativní prostředí, ve kterém žáci mohou vytvářet jednoduché 3D scény i komplexnější příběhy, simulace či hry pro VR pomocí již připravených 3D objektů, těmto objektům pak nastavovat a měnit parametry související s jejich vizuálními vlastnostmi, animací, zvukem či s okolní 3D scénou. Nejedná se tedy o aplikaci, ve které se modelují 3D objekty či scény, ale výsledná aplikace se zde sestavuje z prostředí, do které se na příslušné 3D koordináty umísťují objekty a kamera, která reprezentuje pohled uživatele. Samotná práce je po seznámení s prostředím aplikace celkem intuitivní a není potřeba složitých manuálů či příruček. Ačkoliv se nabízí při vytváření nové scény…

Čtěte více

O aplikaci Aplikace nabízí poměrně reálné vyobrazení reakcí dělených do kategorií: kyseliny, zásady, voda, roztoky solí, superkyseliny a “kahan”. Na výběr jsou vždy běžné chemické látky, ke kterým je po kliknutí na dlaždici vzorce a názvu k dispozici krátký popisek a poměrně reálně vypadající lahvička s roztokem dané látky. Uživatel může zvolit množství této látky, následně přidat látku další. Mimo množství této látky je možné také nastavit teplotu. Akce spustí poměrně věrnou animaci s projevem dané reakce. Tuto lze zpomalit či naopak urychlit, což je zvláště efektní v případě přikapávání roztoku. Pokud látky nereagují, aplikace o tom uživatele seznámí zřetelnám NO REACTION. Pokud reagují, aplikace ukáže chemickou rovnici. V případě, že je reakce příliš bouřlivá, dojde k rozbití kádinky a nápis OOPS! uvede poučení, že vysoce reaktivní látky je třeba přidávat pouze v malém množství. Využitelnost ve výuce Aplikace svým způsobem staví klasické pojetí výuky chemie na hlavu. Tradiční disciplíny…

Čtěte více

8/8