Eduklub

Archiv rubriky: Tipy a triky do výuky

Herní aktivity jsou dlouhodobě součástí učebnic (nejen) jazyků. Dovolují spojit příjemné s užitečným. Během herní aktivity žák často zapomíná na to, že „se učí“ a začíná si jazyk osvojovat. To vše za předpokladu, že je hra vybrána ne jako relaxační prvek (což je samozřejmě také možné), ale jako aktivita s didaktickým cílem. Hry bývají často právě na konci lekcí či kapitol učebnic, protože nejen motivují, ale zároveň staví žáky do situací, které učiteli slouží k evaluaci rozvoje jejich dovedností a schopností s jazykem pracovat. Zajímavým prvkem her je i jejich interkulturní potenciál. Každá země a její jazyk mají „své“ hry, které jsou součástí kultury a nelze je najít jinde. Výhodou hraní her je i jejich specifická slovní zásoba, která se ale opakuje. Žák tak s minimem „slovíček“ dokáže zvládat komplexní komunikační situace. Pozor jen na to, aby hry zapojované do výuky nebyly založeny jen na principu „vítěz bere vše“. Důležité je i hraní her, ve…

Čtěte více

Poslech spadá mezi tzv. receptivní řečové či komunikační aktivity. Je založen na vnímání audio či audiovizuálního dokumentu. Důležité je připomenout, že nejde jen o porozumění „slovům“. Poslechové dokumenty obsahují i další informace nutné k úspěšnému zvládnutí aktivit. Podkladem pro rozvoj dovednosti poslechu by měly být, stejně jako u dalších komunikačních aktivit, tzv. autentické dokumenty, tj. nahrávky a videa, které nebyly původně určeny pro výuku. Vzhledem k velmi snadné dostupnosti audiovizuálního obsahu v jakémkoli jazyce je při správné motivaci žáků jednodušší zajistit to, aby se s cílovým jazykem setkávali i mimo hodiny jazyka ve škole. Přesto nejde o aktivitu jednoduchou, zejména kvůli tomu, že se v audiovizuálních dokumentech nelze tak jednoduše vracet a potvrzovat si informace jako v dokumentech tištěných. Nakladatelství aktuálně stále méně často přikládají audio nosiče přímo do učebnic, častěji si je lze stáhnout z webu nakladatelství (což učitelům dovoluje vytvořit si svou vlastní sbírku audionahrávek pro výuku). U poslechových aktivit se nejčastěji setkáme…

Čtěte více

Čtení či porozumění psanému textu je receptivní řečová či komunikační aktivita založená na tištěných/textových dokumentech. Aktuálně se ale čtení chápe šířeji než jen „setkávání se s písmeny“. Cílem je „porozumět“ dokumentu, který obsahuje vizuální informaci. Mimo textu v užším významu (slova, věty, odstavce…) může jít i o obrázky, grafické uspořádání, barevnost apod. Pro každou úroveň jazyka existují „typické“ texty. Jejich komplexita se zvyšuje spolu s úrovní jazyka, obecně ale platí, že stejný dokument může být použit i pro více úrovní. Vždy totiž záleží na úkolech (otázkách), které s konkrétním textem spojíme. Výhoda čtení spočívá v tom, že je založena na statických dokumentech. Čtenář se tedy může (a někdy i musí) v dokumentu vracet, číst „nelineárně“, zkoumat ho, přeskakovat, hledat pouze klíčové informace a prvky, např. obrázky. Aktivity spojené se čtením jsou nejčastěji označené grafickým znázorněním textu (stránka, písmena…).  Více o propojení jednotlivých řečových dovedností v hodině zde: Čteme, píšeme, mluvíme a posloucháme… aneb komunikujeme v cizích jazycích –…

Čtěte více

Psaní je jednou z tzv. produktivních řečových či komunikačních dovedností, která spočívá v produkci psaných (tištěných, elektronických) dokumentů. Většinou obsahuje psaný text, ale může jít i o dokumenty s převahou vizuálních informací (např. plakát, leporelo apod.). Stejně jako při mluvení jde u dovednosti „psát“ nejen o obsah (jazyková správnost, pravopis apod.), ale i o formální náležitosti. Vzhledem k často velmi striktně kodifikovaným formám psaných dokumentů (oficiální dopis, žádost, životopis…) tak doporučujeme při psaní využívat modelových psaných dokumentů. To mimo jiné znamená, že před samotným psaním je vhodné seznámit žáky a studenty s psanými dokumenty a rozvíjet tak jejich schopnost „čtení“. Pro rychlé nalezení aktivit, které primárně rozvíjejí dovednost psaní, hledejte v učebnicích symbol tužky nebo pera. Více o propojení jednotlivých řečových dovedností v hodině zde: Čteme, píšeme, mluvíme a posloucháme… aneb komunikujeme v cizích jazycích – Eduklub

Interakce je komunikační řečová aktivita (psaná či ústní), která spočívá ve výměně komunikačních obsahů. Existuje mezi dvěma či více mluvčími. V aktuálním pojetí didaktiky jazyků je velmi blízká mediaci. Mezi aktivity rozvíjející dovednost interakce lze řadit i komunikaci mezi učitelem a žákem při „managementu“ hodiny. Zejména na úrovních A1 a A2 je důležité si uvědomit, jakou roli v rozvoji této dovednosti komunikace v cílovém jazyce mezi učitelem a žákem/žáky hraje. Stejně jako u ostatních komunikačních dovednosti neprobíhá interakce vždy jen pomocí slov. Velkou roli při ní hrají i gesta, intonace a další neverbální postupy, což samozřejmě platí pro jazyky obecně, včetně jazyka mateřského. Aktivity rozvíjející tuto dovednost bývají nejčastěji označovány dvěma „komiksovými“ bublinami nebo oboustrannou šipkou. Více o propojení jednotlivých řečových dovedností v hodině zde: Čteme, píšeme, mluvíme a posloucháme… aneb komunikujeme v cizích jazycích – Eduklub

Mluvení je jednou z tzv. produktivních řečových či komunikačních dovedností, která spočívá v produkci mluveného slova v kontextu komunikační situace. Může jít jak o souvislý monolog, tak o interakci mezi jedním či více mluvčími (účastníky komunikační situace). Aktivity rozvíjející či evaluující dovednost mluvení by měly vycházet z reálných, sociálně ukotvených situací na podkladu autentických dokumentů, tj. textů a jiných dokumentů, které vznikly bez ambice být didakticky využity (např. leták informující o nové výstavě, který byl vytvořen pro rodilé mluvčí). Při rozvoji této komunikační dovednosti je nutno dbát nejen na jazykovou normu, ale i na interkulturní či sociální kontext. Jazykově správně pronesená promluva nemusí splnit svůj komunikační účel, pokud nebude odpovídat očekávání dalších mluvčích či kontextu, ve kterém se komunikuje ustáleným způsobem. To platí i pro ty nejjednodušší promluvy na úrovni A1, např. při pozdravech. Emotikon, který upozorňuje na tento typ aktivit, znázorňuje nejčastěji ústa nebo „komiksovou bublinu“. Více o propojení jednotlivých řečových dovedností v hodině…

Čtěte více

Aktivity uvedené v nazvu tohoto článku jsou v didaktice cizích jazyků nazývány jako řečové dovednosti. A přestože se pohled na ně s postupem času lehce vyvinul (viz článek Čerstvý pohled na komunikační řečové dovednosti (jazykové aktivity) optikou „Doplňujícího vydání“ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – Eduklub), jde stále o hlavní aktivity či „způsoby práce“, které by měly naplňovat jazykové hodiny, a zároveň o cílové kompetence v oblasti učení. Nejčastěji se dělí na „produktivní“ a „receptivní“. Jako produktivní se uvádí mluvení a psaní, jako receptivní poslech a čtení. Dřívější dělení na dovednosti aktivní a pasivní se již nepoužívá, neboť neodráží realitu – i u poslechu a čtení musí být žák velmi aktivní. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (2001, kap. 4.4.1 a 4.4.2) v české mutaci definuje tyto dovednosti takto: V ústním projevu (mluvení) tvoří uživatel jazyka text, který je mluvený a je přijímán jedním či více posluchači. (Dodejme, že sem patří jak samostatný projev, tak…

Čtěte více

Aplikace Flip.com (dříve známá jako Flipgrid) dovoluje učiteli vytvářet skupiny, ve kterých pak žáci on-line diskutují na zvolená témata. Diskuze probíhají formou nahrávání video nebo audio příspěvků, na které mohou žáci navzájem reagovat. Nedochází tedy k přímému kontaktu. Na rozdíl od sociálních sítí je vše pod kontrolou učitele, který rozhodne, co může každý uživatel vidět a na co reagovat. Možnost nahrávat pouze audio formát odbourává trému či nepříjemná pocit „před kamerou“. Výstupy lze dokonce sdílet i s lidmi v širší komunitě, například s rodiči – stačí jim poslat připojovací k=od, podobně jako v Kahootu. Aplikace (web či mobilní apka) může sloužit jak pro hodiny cizího jazyka, tak pro jakýkoli další předmět, např. debaty v hodinách občanské výchovy nebo prezentace v naukových předmětech. Videa/audia lze v aplikaci přímo nahrávat nebo je vkládat jako přílohu. Maximální délku vide nastavuje správce skupiny, a to od 30 sekund po 10 minut. Přímo v programu pak lze dodávat videím různé efekty, pozadí apod. Flip.com…

Čtěte více

Ruština pro naše děti – Vzdělávací portál Institutu ruského jazyka A. S. Puškina V porovnání s angličtináři či němčináři jsou vyučující ruského jazyka stále ještě poměrně omezeni v tom, jaké online zdroje či vzdělávací portály mohou ve svých hodinách využívat. Jednou z bezplatných webových stránek, která je k dispozici a obsahuje řadu vzdělávacích aktivit, námětů a materiálů je web Ruština pro naše děti (Русский язык для наших детей). Smyslem následujícího článku je tento web stručně představit. Hlavní stránka webu je (i vizuálně) rozdělena do dvou částí. První část: Slovní zásoba / Poslech / Čtení / O Rusku / O testování / Zkoušíme / Trénujeme / Ověřujeme Druhá část: Hry / Vzdělávací aktivity / Texty ke čtení / Metodický kabinet / Mediatéka V části slovní zásoba jsou k dispozici tematické slovníčky (s obrázky a nahrávkami, takže je možné si poslechnout správnou výslovnost jednotlivých slov), poslech obsahuje řadu aktivit, s jejichž pomocí lze procvičovat dovednost poslechu (žáci na základě vyslechnutých…

Čtěte více

Slovní zásoba je základem znalosti každého cizího jazyka. Bez její znalosti bude komunikace probíhat jen velmi obtížně. Přesto (nebo možná právě proto) patří učení se slovíček k jedné z nejméně oblíbených činností žáků a ověřování znalostí naopak možná k jedné z nejoblíbenějších činností učitelů. Naštěstí v dnešní době existuje celá řada způsobů a nástrojů, jak znalost slovní zásoby trénovat a podporovat tak jejich zapamatování žáky. Jedním ze způsobů, jak procvičovat slovní zásobu zábavně a kreativně je využití aplikace gartic.io. Jedná se o v podstatě o soutěž, kdy jeden kreslí a ostatní hádají. Kromě počítače, na kterém je práce pravděpodobně nejpohodlnější, lze využít také aplikaci staženou do tabletu nebo telefonu. Celé prostředí je dostupné v češtině, je však možné jazyk přepnout. Aplikace nabízí několik možností zapojení. Vedle připojení se do místnosti, kde již soutěže probíhají je možnost, aby celá skupina vstoupila do virtuální místnosti, kde nikdo není a žáci nebyli rušeni vnějšími vlivy. Místnosti jsou tematicky rozděleny, nevýhodou však…

Čtěte více

10/32