Eduklub

Archiv rubriky: Tipy a triky do výuky

Při výuce s využitím ICT je velmi důležité, aby se žáci seznamovali nejen výhodami ICT technologií, ale také si uvědomovali jejich limity. Toto pravidlo je naprosto univerzální a lze ho uplatnit ve všech oblastech, ve kterých ICT využíváme. V tomto článku si představíme jednu aktivitu, která představuje jeden z limitů ICT a to na příkladu z matematiky. Úloha se vztahuje k matematice a seznamuje žáky s omezení zobrazované oblasti. Pokud v matematice pracujeme s rovinou, ať již v planimetrie nebo při práci s funkcemi, vždy máme zobrazenu jen její část. Je poměrně zřejmé, že když je rovina nekonečná, nemůžeme ji zobrazit na obrazovku, která má jen konečnou plochu. Přesto mají žáci často tendenci vycházet při řešení jen z té části roviny, kterou aktuálně vidí na obrázku. Pokud funkce je na příklad funkce na zobrazeném intervalu rostoucí, tak říci, že je rostoucí, nebo když se dvě přímky neprotínají na vyobrazené ploše, tak usoudit, že jsou rovnoběžné. Takové…

Čtěte více

O čem přemýšlíme, než poskytneme zpětnou vazbu: 1. Před samotným úkolem je nutné stanovit a objasnit výchovně-vzdělávací cíle a kritéria hodnocení (úspěchu). 2. Druhým krokem je zjištění míry zvládnutí učebního úkolu a podání zpětné vazby žákům k jejich práci, poskytování informací o jejich pokroku, příčinách neporozumění nebo neúspěchu apod.; 3. Posledním krokem je plánování či modifikování následující výuky na straně učitele a přepracování učebního úkolu na straně žáka. Nestačí tedy pouze zpětnovazební výrok vyslovit, ale je potřeba zjišťovat, jak s ním žák naložil. Pokud žák na zpětnou vazbu nezareaguje nebo zareaguje nevhodně, účel zpětné vazby se nenaplní.  Jaká jsou pravidla pro poskytování zpětné vazby? 1. Oslovíme žáka křestním jménem (přispívá k adresnosti), např. Milý Martine, …. 2. Oceňujeme (není dobré zaměřit se na chyby) – popisujeme, co se povedlo; pokud žákům tykáme, používáme 2. osobu singuláru, např. Podařilo se ti, …; Dokázal jsi…; Výborně jsi poznamenala …; Když jsi uvedla příklad,…

Čtěte více

72/72