Eduklub

Archiv rubriky: Skupinová výuka

Vyučující přednese problémovou otázku, může mít krátký výklad. Po výkladu jsou žáci rozděleni do skupin po čtyřech (nebo pěti). Rozdělení by mělo reprezentovat různorodost žáků (ve známkách, motivaci, pohlaví, etnicitě apod.). Důležité je, aby v každé skupině byli žáci, kteří předmětu rozumí hodně, středně, ale i ti, kteří mají spíše horší výsledky. Ve druhém kroku by se žáci měli skupinu pojmenovat. Dostanou pracovní list s úkoly a materiálem, který jim v prorozumění může pomoci. Úkolem skupiny je zvládnout vyplnit pracovní listy a pochopit probranou látku. Ve skupině by žáci měli pracovat samostatně (např. vypočítávat rovnice, odpovídat na otázky v pracovním listu, napsat test apod.). Poté si ve dvojicích (trojicích) kontrolují, zda mají úkoly správně. Pokud někteří z týmu mají v úkolech chybu, je povinností zbylých členů postup vysvětlit. Je důležité zmínit, že pracovní list slouží k procvičení, není důležité ho odevzdat nejdříve ze všech týmů. Zdůrazněte, že úkolem skupiny je, aby všichni členové byli schopni napsat závěrečný…

Čtěte více

Hodnocení není vždy záměrný akt, ale často probíhá nevědomě, formou bezděčných komentářů, gest a mimických signálů. Žáci všechny tyto signály citlivě vnímají a mohou ovlivnit jejich postoj k přijímání zpětné vazby. Kvalitní zpětná vazba žáky neohrožuje, nevytváří v nich strach z chyby a selhání a napomáhá vytvářet spolupracující prostředí ve třídě. I přes vysokou kvalitu zpětná vazba nemusí vždy dosahovat svého potenciálu, protože její přijetí a účinnost ovlivňuje ještě celá řada dalších faktorů, které mohou učitelé stěží ovlivnit, ale měli by si jich být vědomi. Aspekty, které ovlivňují úspěšnost (účinnost) zpětné vazby, lze rozdělit do tří typů: aspekty na úrovni žáka, situační aspekty a didaktické aspekty (Evans et al., 2016). Pro účinnost zpětné vazby a dosažení požadované znalosti či dovednosti je nutná funkčnost každého z filtrů daných aspektů, protože se navzájem ovlivňují. Vysoká podpora procesu učení na jedné úrovni (např. motivace žáka) nevykompenzuje nedostatek na úrovni jiné (např. klima třídy). Aby…

Čtěte více

Hlasovací zařízení se stávají stále populárnějšími vyučovacími nástroji na základních školách po celém světě. Tyto zařízení umožňují učitelům vytvořit interaktivní a zábavné vyučovací prostředí, které pomáhá studentům lépe se zapojit do výuky a lépe porozumět učivu. Zde je několik hlavních výhod využívání hlasovacích zařízení ve výuce na základní škole: Celkově lze říci, že hlasovací zařízení jsou skvělými nástroji pro vytváření interaktivního a zábavného vyučovacího prostředí, které umožňuje studentům zapojit se do výuky a lépe porozumět učivu. Tyto zařízení pomáhají učitelům přizpůsobit výuku potřebám studentů, monitorovat jejich pokrok a poskytovat jim personalizovanou pomoc. Na trhu v České republice je k dispozici několik typů hlasovacích zařízení, které mohou být využity ve výuce na základních školách. Zde je několik příkladů: SMART Response SMART Response je dalším populárním hlasovacím zařízením pro výuku. Umožňuje učitelům vytvářet otázky a studenti mohou na ně odpovídat pomocí svých zařízení. Zařízení obsahuje různé funkce, jako například funkci pro hromadné…

Čtěte více

Pravděpodobně nejznámější typologie nadaných pochází od autorů G. T. Betts a M. Neihart (1988). Ti nadané dělí do šesti typů na základě toho, jak projevují city, potřeby a chování. Typ I: Úspěšný nadaný Do tohoto typu spadá 90% identifikovaných nadaných. Tito žáci se naučili pracovat v systému a adaptovat se mu, poslouchají rodiče a učitele, jsou schopni odhadnout, co po nich dospělí chtějí. Efektivně se učí, ve škole mají dobré výsledky. Málokdy se projevují problematicky, protože jejich cílem je získat pozitivní zpětnou vazbu. Na dospělých a jejich pochvalách mohou být závislí. Ve škole si nehledají svoje vlastní výzvy, pracují tak, aby uspokojili učitele. Neučí se dovednosti, které vedou k vlastní autonomii a mohou tedy zažívat nudu, protože potřebné vzdělávací výzvy pouze přijímají. Jsou oblíbení nejen mezi učitelským sborem, ale i mezi spolužáky. Trpí však podvýkonem a plně nevyužívají svého potenciálu. V dospělosti jsou z nich lidé, kteří umí ve společnosti plně fungovat, ale nejsou…

Čtěte více

V rámci zimního semestru akademického roku 2020/2021 probíhala výuka předmětu „Náslechová praxe v oboru biologie s reflexí“ formou distanční výuky. Platformou, ve které byla výuky vedena, bylo prostředí MS Teams. V MS Teams bylo nutné vytvořit uzavřené prostředí pouze pro studenty tohoto předmětu a dané formy studia (PS x KS). V aplikaci MS Teams, po přihlášení, byl nejprve vytvořen tým pomocí stisknutí tlačítka „Připojit se k týmu nebo vytvořit nový“ nacházejícího se v pravém horním rohu. Následně, po stisknutí tlačítka „Vytvořit tým“, byl vybrán typ týmu „Třída“, kde je možné vést diskuse, zadávat a vytvářet skupinové projekty apod. Následně bylo nutné zadat název týmu, který se shodoval s názvem předmětu. Pro snadnější orientaci studentů v týmech byl zadán i akademický rok a forma studia (PS x KS). Bylo možné využít též kolonky „Popis“, která je však volitelná. Po vytvoření týmu pomocí stisknutí tlačítka „Další“, je do týmů možné přihlásit jednotlivé studenty, které vyučující může vybírat ze studentů, kteří jsou…

Čtěte více

Exkurze jsou důležitou součástí vzdělávání. Možnost vyjet se žáky na nějaké zajímavé místo a dozvědět se něco nového je jistě velmi zajímavá. Naším cílem je představit několik míst, kam můžete vyrazit za matematikou. Pravděpodobně většina z vás již někdy slyšela o IQLandii. Tato expozice je primárně zaměřena na vědu a techniku. Od 2. 2. 2022 ke však v IQ Landii otevřena nová expozice, která se věnuje výhradně matematice. Expozici jsme měli možnost si prohlédnou ještě před jejím otevřením a rozhodně ji můžeme doporučit. Expozice je primárně určena pro žáky 4. – 9. třídy a je rozdělena do následujících sekcí: Pokud se do IQ Landie na expozici MatematikUm vydáte, doporučujeme pracovní listy, které IQ Landia pro školy připravila. Listy jsou děleny podle ročníku. K dispozici jsou dva listy pro žáky čtvrtých tříd: Od šestého ročníku se pak pracovní listy dělí nejen podle ročníku, ale i podle tématu na listy zaměřené na…

Čtěte více

Před začátkem výuky: stanovím si cíle, důkazy o naučení (doklady o tom, že bylo cílů dosaženo), učební postup a činnosti studentů. Využívám tzv. plánování pozpátku/odzadu (od cílů).   Mé cíle lekce:   Didaktický potenciál textu: Otázky nad textem (zpracováno dle materiálů O. Hausenblase)  Literární kroužky (role ve skupině)  Tvorba plakátu o knize: zadání  Kritéria pro plakát k literárním kroužkům:  Zdroj kritérií: Kritické listy. Dostupné z: https://kritickemysleni.cz/wp-content/uploads/2020/05/KL31_web.pdf  V průběhu plnění úkolu sledujeme postup práce studentů. Pomoci nám mohou tzv. lodičky porozumění. Lodičky symbolizují, kde se žáci právě nachází:  Pro učitele to je rychlý signál, v jaké fázi se třída nachází a dává to možnost rychle reagovat na aktuální potřeby žáků.  Vyhodnocujeme, jak se nám dařilo práci splnit: sebehodnocení a vrstevnické hodnocení  Obrázek: Výsledný plakát jedné skupiny studentů ke knize Tango  Následuje prezentace plakátů  Dalším krokem je vrstevnické hodnocení – studenti si poskytovali zpětnou vazbu k jejich výsledným produktům:  Závěrečná reflexe hodiny může být následující: Obkreslete svou ruku,…

Čtěte více

Husitství metodou „kritiky pramenů“ Skupinová výuka bývá mnohdy zatracována pro obtížné posouzení příspěvku jednotlivých žáků k dosaženým výsledkům skupiny. Jejím cílem však není, aby si všichni osvojili všechno. Zejména v předmětech jako je dějepis nebo občanská výchova je cílem naučit se rozlišit správné otázky od pseudootázek, ptát se vždycky po argumentech či důkazech jednotlivých tvrzení nebo intepretací. Jako příklad leze uvést klasické téma českého dějepisu, kterým je husitství. Byl to první sociální protest vykořisťovaných v našich dějinách? Nebo jeden z případů rodící se reformy církve? Či snad nezvládnutá destruktivní vzpoura davů? Třídu lze rozdělit na tři skupiny a položit jim stejnou výchozí otázku: „Proč vzniklo husitství a jak ho hodnotit?“ Každé skupině bude rozdán jiný text – v prvním případě pasáž o vzpouře chudých proti bohaté a rozmařilé církvi. Ve druhém případě ukázka z Husova textu proti odpustkům a výsadám „prelátů“. A ve třetím případě úryvky o vypálených klášterech a poničených výzdobách kostelů či zničených selských usedlostech.…

Čtěte více

Mezi jednu z moderních forem výuky patří skupinová výuka. Jedná se o nástroj, který umožňuje aktivizovat většinu žáků ve třídě a zapojit je do diskuze. Při zavádění skupinové výuky musí učitel řešit celou řadu otázek – jak vytvořit skupiny, jak naplánovat jednotlivé aktivity, kolik času aktivitám věnovat. Jedním z nástrojů, který učitelům tuto činnost v hodinách matematiky na střední škole usnadňuje, je program Techambition. V této aplikaci jsou pomocí nástrojů umělé inteligence plánovány skupinové aktivity, včetně rozdělení studentů do týmů, dle jejich přístupů k řešení problémů. Výzkum realizovaný na PedF UK (E-learning and classroom learning activities) ukázal, že využívání skupinových aktivit velmi pozitivně přispívá nejen ke zvýšení aktivity žáků, ale velmi pozitivně ovlivňuje i jejich domácí přípravu. Žáci, kteří v hodinách pracovali skupinově, vypracovávali v systému dvakrát více dobrovolných úkolů, než žáci ze tříd, kde nebyly nástroje pro skupinovou výuku využívány.Pokud se chcete o skupinové výuce v aplikaci Techambition dozvědět…

Čtěte více

20/21